Φορτώνει... Παρακαλώ περιμένετε...

ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ

ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - PRIVACY POLICY

1. Γενικοί Όροι Χρήσης

O ιστότοπος www.Futagro.com είναι ένας διαδικτυακός τόπος – ηλεκτρονική πλατφόρμα που επιτρέπει αφενός στις Επιχειρήσεις/Παραγωγούς που ενδιαφέρονται να προσφέρουν και να πωλήσουν τα προϊόντα τους να δημιουργήσουν ηλεκτρονικά καταστήματα εντός της πλατφόρμας, μέσω των οποίων θα προσφέρουν τα εκάστοτε προϊόντα τους και στους επισκέπτες/χρήστες της να αγοράσουν τα φιλοξενούμενα στην πλατφόρμα προϊόντα των Επιχειρήσεων/Παραγωγών, μέσω του Διαδικτύου και χάριν συντομίας στο εξής καλούμενος «ιστότοπος».

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για τη χρήση του ιστότοπου με το εμπορικό σήμα «FUTAGRO», το οποίο λειτουργεί υπό την ηλεκτρονική διεύθυνση www.futagro.com και ανήκει στην λειτουργούσα Εμπορική εταιρεία με την επωνυμία FutAgro ltd, που εκπροσωπείται νόμιμα από την Σοφία Δάλλα και στο εξής χάριν συντομίας καλούμενη ως «ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Κάθε Επιχειρηματίας/Παραγωγός καθώς και κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ιστότοπου, θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, δύναται να απέχει από την επίσκεψη καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ιστότοπου.

Γενικές Έννοιες/Ορισμοί

«ΕΤΑΙΡΕΙΑ»: η διαχειρίστρια εμπορική εταιρία του συγκεκριμένου ιστότοπου που λειτουργεί υπό την ηλεκτρονική διεύθυνση www.futagro.com.

Εγγεγραμμένο «ΜΕΛΟΣ»: Η Επιχείρηση/Παραγωγός/Πωλητής που επιθυμεί την εξ αποστάσεως σύναψη συμβάσεως πωλήσεων. Το «ΜΕΛΟΣ» είναι και ο Πελάτης/Καταναλωτής των επ’ αμοιβή, από και δια της εγγραφής του, υπηρεσιών του ιστότοπου και αποτελεί τον συμβαλλόμενο με την «ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Επισκέπτης/Χρήστης/Αγοραστής εφεξής καλούμενος «ΧΡΗΣΤΗΣ»: Οποιοδήποτε φυσικό ή δια του νομίμου εκπροσώπου του νομικό πρόσωπο, δικαιοπρακτικά ικανό, που επιθυμεί περιηγούμενο στον ιστότοπο της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» να ενημερωθεί, αναζητήσει, συγκρίνει τιμές και είδη προϊόντων και αγοράσει απευθείας με ηλεκτρονική παραγγελία από τα εγγεγραμμένα «ΜΕΛΗ» προϊόντα παραγωγής και εμπορίας τους. Ο «ΧΡΗΣΤΗΣ», περιηγείται και απολαμβάνει της δυνατότητας αγοράς των καταχωρημένων προϊόντων αδαπάνως. Ο «ΧΡΗΣΤΗΣ» έχει δικαίωμα επίσης αδαπάνως, να εγγραφεί και καταχωρηθεί στον ιστότοπο ως εγγεγραμμένος Χρήστης, αποκτώντας το δικαίωμα να προβεί σε αξιολογήσεις και κριτικές των συναλλασσόμενων με αυτόν, «ΜΕΛΩΝ».

Ο «ΧΡΗΣΤΗΣ» δεν αποτελεί Πελάτη/Καταναλωτή του ιστότοπου και επ’ ουνεδί λόγο και αιτία συμβάλλεται με οποιαδήποτε νομική σχέση με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ενώ αντίθετα αποτελεί τον μοναδικό αντισυμβαλλόμενο του «ΜΕΛΟΥΣ» σε περίπτωση σύναψης συμβάσεως αγοραπωλησίας εξ αποστάσεως.

1.α Τροποποίηση όρων και προϋποθέσεων χρήσης του ιστότοπου

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του ιστότοπου και των πραγματοποιούμενων μέσω αυτού συναλλαγών, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο.

Επιπλέον, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας υπηρεσιών, παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας.

Επίσης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει κάποιο εγγεγραμμένο χρήστη ή Επιχείρηση/Παραγωγό από την ιστοσελίδα της, όταν διαπιστώνει ότι αυτοί δεν συμμορφώνονται με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης του ιστότοπου και γενικότερα για λόγους που κρίνει αυτή εύλογους και οι οποίοι σαφώς δικαιολογούν την ενέργειά της αυτή, χωρίς να υποχρεούται να καταβάλλει οιοδήποτε ποσό ως αποζημίωση σε οποιονδήποτε εκ των ανωτέρω.

Σε κάθε, δε, περίπτωση, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες και μέλη για οποιαδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ιστότοπου.

1.β Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ιστότοπου και γενικώς οι συναλλακτικές σχέσεις μεταξύ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και των «ΜΕΛΩΝ» της, καθώς και αυτές που τυχόν ανακύψουν μεταξύ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και των «ΧΡΗΣΤΩΝ», διέπονται εν γένει από το δίκαιο της έδρας της εταιρείας. Στην αποκλειστική όμως περίπτωση που ανακύψουν τυχόν διαφορές μεταξύ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με τα εγγεγραμμένα «ΜΕΛΗ» της αλλά και με τους Επισκέπτες/Χρήστες του ιστοτόπου της, που έχουν τόπο μόνιμης κατοικίας/επαγγελματικής έδρας την Ελλάδα, για τις παρασχεθείσες στην Ελλάδα υπηρεσίες της Εταιρίας, εφαρμοστέοι κανόνες είναι οι διεπόμενοι από την Ελληνική νομοθεσία και Κοινοτικό δίκαιο, ενώ κατά ρητή πρόβλεψη και αποδοχή εκ μέρους απάντων των μερών, αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Σε περίπτωση αντιδικίας μεταξύ «ΜΕΛΟΥΣ» και «ΧΡΗΣΤΗ» από την μεταξύ τους σύμβαση πώλησης εξ αποστάσεως, εφαρμοστέο είναι αποκλειστικά το δίκαιο της χώρας όπου συνήφθη η σύμβαση πώλησης (επαγγελματική έδρα/κατοικία «ΜΕΛΟΥΣ») ή ο τόπος κατοικίας/επαγγελματικής έδρας του εναγομένου διαδίκου.

Οι συμβάσεις μέσω του ιστότοπου μπορούν να καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.

1.γ Περιορισμός Ευθύνης

Λαμβανομένης υπόψη της φύσης των συναλλαγών μέσω του ιστότοπου (ελάχιστος αναγκαίος χρόνος ενημέρωσης συστήματος, τυχόν διακοπή λειτουργίας ιστοσελίδας, αυξημένη ζήτηση που επηρεάζει τη διαθεσιμότητα κ.λπ.), η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση ενημέρωση του συστήματος σε περίπτωση οιασδήποτε αλλαγής, μεταβολής των παρεχομένων πληροφοριών και για την αποφυγή περιπτώσεων λαθών (εκ παραδρομής) στην καταχώριση των προϊόντων των Επιχειρήσεων/Παραγωγών, καθώς και για την ενημέρωση κάθε χρήστη. Παρόλα αυτά κι επειδή δεν μπορεί να αποκλεισθεί η περίπτωση ανθρωπίνου σφάλματος, για την ασφάλεια των συναλλαγών, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα.

Οι καταχωρήσεις των προϊόντων γίνεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη των Επιχειρήσεων/Παραγωγών – «ΜΕΛΩΝ» της , οι οποίοι φέρουν ακέραια την ευθύνη τόσο για την διαθεσιμότητα των προϊόντων/υπηρεσιών όσο και για την ακριβή περιγραφή των καταχωρημένων στην ιστοσελίδα προϊόντων και ποσοτήτων που δύνανται να διαθέσουν στους Επισκέπτες «ΧΡΗΣΤΕΣ».

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στα πλαίσια των συναλλαγών της από τον ιστότοπο δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, ούτε την ποιότητα αυτών. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δια του ιστότοπου παρέχει το περιεχόμενο (λχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου της "όπως ακριβώς έχουν". Σε καμία περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ιστότοπου ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να θεωρηθεί υπεύθυνη για διαφυγόντα κέρδη ή άλλες ζημιές τυχαίες, συνεπεία ενεργειών και επιλογών των επισκεπτών/χρηστών της, που προέρχονται από τις παρεχόμενες προς αυτούς υπηρεσίες, σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης.

Σε περίπτωση που μεταξύ των επισκεπτών/χρηστών της Εταιρείας μας και των «ΜΕΛΩΝ» (Επιχειρήσεων/Παραγωγών/Πωλητών) δημιουργηθεί κάποια διαφωνία ή/και αντιδικία, η Εταιρεία μας δεν θα φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας που θα σχετίζεται με κάθε είδους ισχυρισμούς, αξιώσεις κλπ των ανωτέρω προσώπων. Εάν παρ’ όλα αυτά απαιτηθεί η μεσολάβηση (εμπλοκή) της Εταιρείας μας , η καταβολή όλων των εξόδων και των δαπανών αυτής, συμπεριλαμβανομένων και εύλογων αμοιβών στους δικηγόρους που θα την εκπροσωπήσουν σε μια τέτοια διαφορά, βαρύνει τον προκαλέσαντα την συμμετοχή της Εταιρείας μας στην διαδικασία επίλυσης της διαφοράς/δικαστικής διένεξης διάδικο «ΜΕΛΟΣ» ή «ΧΡΗΣΤΗ».

Τέλος, η Εταιρεία μας δεν ευθύνεται σε περίπτωση δυσλειτουργίας, διακοπής λειτουργίας ή αστοχίας του υλικού (hardware) ή λογισμικού (software) που χρησιμοποιεί και επίσης δεν εγγυάται και δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για την ποιότητα, επάρκεια και ασφάλεια της επικοινωνίας για οποιοδήποτε σημείο του τηλεπικοινωνιακού δικτύου του παρόχου διαδικτυακών υπηρεσιών (ΙSP) ή άλλων δικτύων που απαιτούνται για την λειτουργία της Υπηρεσίας και της ιστοσελίδας που τη φιλοξενεί και δεν υπέχει ευθύνη για προβλήματα λειτουργικότητας του δικτύου που οφείλονται σε τρίτους φορείς και καθιστούν πρόσκαιρα ή και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα την Υπηρεσία μη διαθέσιμη.

2. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Αυτή η ιστοσελίδα είναι ο επίσημος ιστότοπος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και αποτελεί το αντικείμενο της καταστατικής της λειτουργίας. Η ίδια η ιστοσελίδα, ο σχεδιασμός της καθώς και όλα τα σχετικά προϊόντα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παραγωγής εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του συγκεκριμένου διαδικτυακού τόπου.

Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν τον ιστότοπο με το εμπορικό σήμα futagro.com ή τις υπηρεσίες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνιση τους [χρήση] στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει σε καμία περίπτωση και δεν δύναται σε καμία περίπτωση και καθ’ οιονδήποτε τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης, οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω στοιχείων από τρίτους.

3. Όροι συναλλαγών – Κανόνες Λειτουργίας

Οι Κανόνες Λειτουργίας/Όροι συναλλαγών μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή εφόσον παραστεί ανάγκη. Σε τέτοια περίπτωση θα υπάρχει ανακοίνωση από την ιστοσελίδα futagro.com, αλλά και ενημέρωση μέσω e-mail σε όλα τα μέλη και εγγεγραμμένους χρήστες που διατηρούν έγκυρο e-mail στη βάση δεδομένων.

Η εφαρμογή των Κανόνων Λειτουργίας είναι κοινή για όλα τα μέλη και τους επισκέπτες/χρήστες και δεν είναι δυνατή η εξαίρεση κάποιου εξ αυτών από την εφαρμογή τους, αλλά ούτε και η τροποποίησή τους ώστε να εξυπηρετηθούν συμφέροντα μέλους ή μερίδας μελών.

Προϋποθέσεις και γενικοί όροι Συμμετοχής/Υποχρεώσεις

Οι Κανόνες Λειτουργίας/Όροι Συναλλαγών είναι σύμφωνοι με την διεθνή, κοινοτική νομοθεσία, εθνική νομοθεσία της έδρας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Προσέτι δε, είναι σύμφωνοι με την Ελληνική νομοθεσία, αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προς τα εγγεγραμμένα «ΜΕΛΗ» και τους «ΧΡΗΣΤΕΣ» που έχουν τον τόπο κύριας κατοικίας τους ή την επαγγελματική τους έδρας στην Ελληνική επικράτεια. Κάθε νέο μέλος και χρήστες πρέπει να τους διαβάζει και να τους αποδέχεται, αλλιώς δεν είναι δυνατόν να κάνει χρήση του site και των υπηρεσιών μας. Εάν δεν συμφωνείτε με τους Κανόνες Λειτουργίας, μην εγγραφείτε στο futagro.com. Επιπλέον, οι υπηρεσίες μας δεν είναι διαθέσιμες σε μέλη που τους έχει ήδη απαγορευθεί η χρήση.

Η δημιουργία καταχώρησης, η υποβολή πρότασης προσφοράς ή η χρήση οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας του futagro.com μέσω του προσωπικού λογαριασμού ενός μέλους είναι αποκλειστική ευθύνη του μέλους (είτε ο ίδιος είτε κάποιος άλλος χρησιμοποιεί το λογαριασμό του).

Σε περίπτωση που κάποιο μέλος θεωρήσει ότι κάποιος τρίτος χρησιμοποιεί τον λογαριασμό του χωρίς την άδεια του, θα πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα με το futagro.com για να δοθεί λύση στο θέμα.

Το futagro.com δεν ελέγχει τις πληροφορίες που παρέχουν τα μέλη του και οι εγγεγραμμένοι χρήστες του δημόσια μέσω του συστήματός του. Μπορεί να βρείτε στοιχεία και πληροφορίες άλλων μελών προσβλητικές, επικίνδυνες ή παραπλανητικές. Παρακαλούμε να είστε προσεκτικοί και να χρησιμοποιείτε κοινή λογική και ασφαλείς μεθόδους συναλλαγής όταν συναλλάσσεστε μέσω του futagro.com. Επίσης, σημειώνουμε τους κινδύνους σε πιθανές συναλλαγές με άλλα κράτη, ανήλικους ή ανθρώπους που μπορεί να παραποιούν τα προσωπικά τους στοιχεία κατά την χρήση του ιστότοπου. Αν παρόλα αυτά πέσει στην αντίληψη των διαχειριστών του futagro.com οποιαδήποτε πληροφορία που αντίκειται στους Κανόνες Λειτουργίας, αυτή θα αφαιρείται χωρίς άλλη προειδοποίηση.

Ο «Χρήστης» καθώς και το «Μέλος», προκειμένου να εγγραφεί στον ιστότοπο και να αποκτήσει σχετικό λογαριασμό θα πρέπει:

Να είναι άνω των 18 ετών και ικανός για κάθε δικαιοπραξία.

Να δηλώνει τα αληθή, πλήρη και ισχύοντα προσωπικά του στοιχεία, όπως αυτά ζητούνται στην ιστοσελίδα στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του.

Να ενημερώνει επιμελώς τον λογαριασμό του στην παρούσα ηλεκτρονική πλατφόρμα άμεσα για κάθε αλλαγή των ανωτέρω στοιχείων καθώς και να φροντίζει ώστε τα στοιχεία αυτά να παραμένουν διαρκώς ακριβή και πλήρη.

Χρήστες κάτω των 18 ετών θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με την συνδρομή ή/και υπό την επίβλεψη του γονέα ή κηδεμόνα τους. Σε αυτήν την περίπτωση ο ενήλικας γονέας ή κηδεμόνας λογίζεται ως ο χρήστης/επισκέπτης και ευθύνεται εξ’ ολοκλήρου για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη του ανηλίκου.

Άπαντες οι χρήστες του ιστότοπου συμφωνούν και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ιστότοπου όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Υποχρεούνται να μη χρησιμοποιούν τον ιστότοπο με το εμπορικό σήμα futagro.com για: 1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου 2. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους, οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας, των κείμενων διατάξεων που αφορούν την προστασία από φυλετικές κι άλλες διακρίσεις κ.λ.π. 3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), 4. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους, 5. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, 6. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων, 7. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο, 8. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες όρους συμπεριφοράς, οι Χρήστες και τα Μέλη υποχρεούνται σε αποζημίωση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας, που ενδεχομένως υποστεί η ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ο ιστότοπος από τις ενέργειες ή παραλείψεις τους.

Τόσο η αποστολή όσο και το περιεχόμενο οποιουδήποτε υλικού που παρέχεται από τους χρήστες/επισκέπτες αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των χρηστών/επισκεπτών.

Ο εγγεγραμμένος ως Μέλος ή ως Χρήστης θα πρέπει να κρατά μυστικό τον κωδικό πρόσβασης του, ο οποίος δίνεται κατά την εγγραφή του. Τα μέλη είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για τις δραστηριότητες ζημίες και οφειλές που πιθανόν προκύψουν από τον λογαριασμό τους λόγω μη επαρκούς προστασίας του κωδικού. Επιπλέον υποχρεούνται να ενημερώσουν άμεσα ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης αυτού ή παραβίασης ασφαλείας του λογαριασμού τους, και φέρουν την πλήρη ευθύνη οποιασδήποτε ζημίας ήθελε προκληθεί από την ενδεχόμενη ανακρίβεια των στοιχείων αυτών ή από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασης.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει ευθύνη και κατ’ επέκταση δεν μπορεί να εγγυηθεί για την ακριβή ταυτότητα των «χρηστών» της ή των εγγεγραμμένων «Μελών» της, για την ηλικία και την εθνικότητα τους. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ γι αυτό το λόγο προτρέπει άπαντες τους χρήστες να επικοινωνούν κατευθείαν με τους εκάστοτε πωλητές «Μέλη» μέσω των υπηρεσιών που προσφέρει η ιστοσελίδα.

Ο «χρήστης» και το «Μέλος» είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο οποιουδήποτε εγγράφου ή/και υλικού τοποθετεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα/ιστοσελίδα και για οποιαδήποτε συνέπεια τυχόν προκύψει από την τοποθέτηση του εγγράφου αυτού. Τυχόν περιεχόμενο προσβλητικό της τιμής, της υπόληψης, της προσωπικότητας, των προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων που έχει σαν συνέπεια οποιαδήποτε ζημιά ή ηθική βλάβη, υπεύθυνος για την αποκατάσταση θα είναι αποκλειστικά ο ίδιος.

Στην περίπτωση που εγγεγραμμένα «μέλη» ή εγγεγραμμένοι «χρήστες» του ιστότοπου προβούν σε αθέμιτη χρήση της ιστοσελίδας, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει δικαίωμα άμεσης διαγραφής τους από την λίστα των εγγεγραμμένων μελών και απαγόρευσης προσβάσεώς τους στην ιστοσελίδα, επιφυλασσόμενη για κάθε νόμιμο δικαίωμά της από την ως άνω αθέμιτη χρήση.

Τα εγγεγραμμένα ως «Μέλη» (Επιχειρήσεις/Παραγωγοί/Πωλητές εξ αποστάσεως) καθώς και οι εγγεγραμμένοι «Χρήστες» θα πρέπει να τηρούν τον λογαριασμό τους συνεχώς ενημερωμένο και ακριβή, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής τους διεύθυνσης.

Επιπροσθέτως, προκειμένου τα «Μέλη» και οι «Χρήστες» να μπορούν να προβαίνουν σε αγοραπωλησίες προϊόντων τόσο κατά την εγγραφή τους όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής και χρήσης της ιστοσελίδας www.futagro.com θα πρέπει να παρέχουν έγκυρους τρόπους πληρωμής, όπως πιστωτική κάρτα σε ισχύ.

Οι υπηρεσίες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ δεν θα είναι πλέον διαθέσιμες σε «μέλη» ή εγγεγραμμένους «χρήστες» που έχουν τεθεί προσωρινά ή επ’ αόριστον σε διαθεσιμότητα. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει οριστικά ανεπιβεβαίωτους ή μη ενεργούς λογαριασμούς.

Ο ιστότοπος δύναται με την καταχώρηση ενός προϊόντος από το εγγεγραμμένο μέλος του, μαζί με την αναλυτική περιγραφή του προϊόντος και την αναφορά, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των επιπρόσθετων χρεώσεων – επιβαρύνσεων (πχ. έξοδα αποστολής κλπ), να παραπέμπει σε συνδέσμους (links) που οδηγούν σε σελίδες του καταστήματος της Επιχείρησης/Παραγωγού ή σε ακόμα και σε πληροφορίες σχετικές με την ταυτότητα και την εμπορική δραστηριότητα του Μέλους, με αποτέλεσμα ο Επισκέπτης/Χρήστης σε κάποιες περιπτώσεις να μεταβαίνει από τον ιστότοπο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων, επιχειρήσεων, παραγωγών κ.λ.π. Οι συσχετιζόμενες αυτές ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες. Η EΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του διαδικτύου ή για την οιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ παρέχει αυτούς τους συνδέσμους στον ιστότοπο, μόνο για τη διευκόλυνση των Επισκεπτών/Χρηστών προς επίτευξη μελλοντικής συναλλαγής, η δε χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τον Επισκέπτη/Χρήστη και το γεγονός ότι διαλαμβάνονται στον διαδικτυακό μας τόπο δεν υποδηλώνει ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους.

4.α Πεδίο Εφαρμογής του ιστότοπου/Περιγραφή Υπηρεσιών/Εκτέλεση συναλλαγών

Η διαχειρίστρια εταιρεία του ιστότοπου «ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ενεργώντας αποκλειστικά ως τρίτος-διαμεσολαβητής και χωρίς να φέρει σε οποιαδήποτε περίπτωση την ευθύνη ή την ιδιότητα του πωλητή/εμπόρου στις συναφθείσες αγοραπωλησίες μεταξύ των Επιχειρήσεων/Παραγωγών/Πωλητών συναφθέντων συμβάσεων εξ αποστάσεως «ΜΕΛΩΝ» και των Επισκεπτών/Χρηστών/Αγοραστών «ΧΡΗΣΤΩΝ» του ιστοτόπου της, παρέχει αφενός στα «μέλη» της τη δυνατότητα να καταχωρήσουν/προωθήσουν/πωλήσουν δημιουργώντας επί τοις ουσίας ηλεκτρονικά καταστήματα εντός της πλατφόρμας, τα προϊόντα/υπηρεσίες τους στους χρήστες της ιστοσελίδας, σε τιμές που οι ίδιοι κάθε φορά καθορίζουν και αφετέρου στους Επισκέπτες/Χρήστες/αγοραστές «Χρήστες» τη δυνατότητα να περιηγηθούν, ενημερωθούν, αναζητήσουν και συγκρίνουν τιμές και είδη προϊόντων, ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις τους, τα οποία μέσω της ιστοσελίδας μπορούν να αγοράσουν/ προμηθευτούν απευθείας με ηλεκτρονική παραγγελία από τις Επιχειρήσεις/Παραγωγούς/Πωλητές «Μέλη».

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν εμπλέκεται άμεσα στις συναλλαγές μεταξύ αγοραστών και πωλητών, αλλά λειτουργεί αποκλειστικά ως διαμεσολαβητής. Κατά συνέπεια, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη για την ποιότητα, την ασφάλεια και την νομιμότητα των προϊόντων, καθώς επίσης δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια των περιγραφών, καθώς και την ταυτότητα, δικαιοπρακτική και οικονομική ικανότητα των πωλητών και των αγοραστών. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν εγγυάται για την επιτυχή ολοκλήρωση της συναλλαγής και συνιστά στους χρήστες της πλατφόρμας της και την απευθείας επικοινωνία με τους παραγωγούς, προκειμένου να διευκρινίσουν τις λεπτομέρειες της εκάστοτε συναλλαγής τους.

Ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά η Εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν πραγματικά ή νομικά ελαττώματα στις παρεχόμενες υπηρεσίες ή προϊόντα, την ασφάλεια ή γνησιότητα αυτών καθώς επίσης και το αν η παροχή των υπηρεσιών από τον πωλητή εξ αποστάσεως ανταποκρίθηκε σύμφωνα με την περιγραφή που είχε τεθεί στην ιστοσελίδα κατά την διάρκεια της καταχώρησης/προσφοράς.

Tο futagro.com δεν μπορεί να εγγυηθεί την ταυτότητα που δηλώνει το κάθε «μέλος» ή εγγεγραμμένος «χρήστης» παρά τον σχετικό έλεγχο που κάνει. Έτσι εφαρμόζεται ένα σύστημα αξιολόγησης μεταξύ των μελών και χρηστών το οποίο σκοπό έχει να βοηθά στην εξακρίβωση τόσο της ταυτότητας όσο και της αξιοπιστίας των συναλλασσόμενων πλευρών. Επίσης ενθαρρύνουμε την επικοινωνία μεταξύ των μελών της ιστοσελίδας μέσω της ενσωματωμένης δυνατότητας ασφαλούς επικοινωνίας που παρέχουμε προκειμένου να περιορίζονται προβλήματα που μπορεί να προκύψουν. Σε κάθε περίπτωση μπορεί να χρησιμοποιηθούν φορείς μεσολαβητές για ολοκλήρωση συναλλαγών όπως τα ΕΛ.ΤΑ. και ειδικευμένα courier (υπηρεσίες αντικαταβολής κ.λ.π.) που βοηθούν περαιτέρω στην αξιοπιστία των συναλλαγών.

Καθώς το futagro.com δεν έχει ενεργό συμμετοχή στις συναλλαγές των «μελών» του με τους «χρήστες», σε περίπτωση διαφωνίας ή αντιδικίας με μεταξύ τους, η Εταιρεία απαλλάσσεται από απαιτήσεις ή αξιώσεις για ζημίες κάθε είδους άμεσες ή έμμεσες, γνωστές ή άγνωστες, αποδεδειγμένες και μη που προκύπτουν από τις αντιδικίες ή διαφωνίες αυτές. Σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των χρηστών της ιστοσελίδας και με οποιαδήποτε ιδιότητα και αν αυτοί ενεργούν (προμηθευτές, αγοραστές κλπ) συμφωνείται ρητά ότι η Εταιρία δεν υπέχει καμία ευθύνη αστικής τους αποκατάστασης, αποζημίωσης, εξόδων κλπ, ούτε σχετίζεται με τον τρόπο και το αποτέλεσμα της παροχής, επιτυχημένο ή μη.

Στοιχεία ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Ο παρόν δικτυακός τόπος είναι ιδιοκτησία της Φουτάγρο Ε.Π.Ε (futagro l.t.d) με έδρα το Μπλαγκόεβγκραντ (Blagoevgrad) της Βουλγαρίας στην οδό Μαλέσεβο 15 (15 Maleshevo street), με αριθμό σύστασης εταιρείας 205023179 και Α.Φ.Μ 3077043410. Το τηλέφωνο είναι +30 211 176 8420

4.β Ορισμός Πελάτη/Καταναλωτή - Πολιτική Χρέωσης

Πελάτης/Καταναλωτής των υπηρεσιών παροχής διαμεσολάβησης/προώθησης/σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως αγαθών του συγκεκριμένου διαδικτυακού τόπου, είναι το εγγεγραμμένο μέλος, το οποίο είναι αποκλειστικά η Επιχείρηση/Παραγωγός/Πωλητής που επιθυμεί να καταχωρήσει/διαφημίσει/προωθήσει/πωλήσει με σύμβαση πώλησης εξ αποστάσεως, κάνοντας χρήση του ιστότοπου, αποκτώντας από και δια της εγγραφής του ως μέλος το δικαίωμα να δημιουργήσει το δικό του ηλεκτρονικό κατάστημα, τα εμπορεύματα/προϊόντα του. Το εγγεγραμμένο μέλος από και δια της εγγραφής του, δύναται να πραγματοποιεί και το ίδιο αγορές από άλλα εγγεγραμμένα μέλη του ιστότοπου.

Οι υπηρεσίες φιλοξενίας προϊόντων στον ιστότοπο, δηλαδή η δημιουργία «καταστημάτων», παρέχονται δωρεάν.

Χρέωση υφίσταται μόνο στην περίπτωση εγγραφής ως «Μέλους», της ενδιαφερόμενης Επιχείρησης/Παραγωγού/Πωλητού με σύμβαση πωλήσεως εξ αποστάσεως.

O ιστότοπος futagro.com έχει συγκεκριμένη Πολιτική Χρέωσης κατά την διαδικασία εγγραφής και απόκτησης της ιδιότητας του μέλους για την οποία μπορείτε να λάβετε γνώση εδώ.

H εταιρία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της Πολιτικής Χρέωσης και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, αλλά δίχως αναδρομική ισχύ. Σε κάθε περίπτωση νέων πρόσθετων υπηρεσιών θα ανακοινώνεται το καθεστώς χρήσης και η πολιτική χρέωσης τόσο στους Κανόνες Λειτουργίας όσο και στις ανακοινώσεις του ιστότοπου.

Ο ιστότοπος παρέχει στο ενδιαφερόμενο προς εγγραφή «Μέλος», ήτοι αποκλειστικά την Επιχείρηση/Παραγωγό/Πωλητή συμβάσεως εξ αποστάσεως, το δικαίωμα να απολαύσει το σύνολο των παρεχομένων υπηρεσιών του (διαφήμιση/προώθηση/πώληση προϊόντων του εξ αποστάσεως), δίχως να καταβάλλει την αντίστοιχη με την Πολιτική Χρέωσης αμοιβή/δαπάνη, για διάστημα 30 συνεχόμενων ημερολογιακών ημερών από την εγγραφή του.

Την επομένη ημέρα παρέλευσης του ως άνω τριακονθήμερου, το εγγεγραμμένο ως «Μέλος» (Επιχείρηση/Παραγωγός/Πωλητής εξ αποστάσεως) και εφόσον το ίδιο επιθυμεί την συνέχιση των παρεχομένων υπηρεσιών του διαδικτυακού μας τόπου προς αυτό, θα πρέπει να καταβάλει την αναλογούσα και αναγραφείσα στην Πολιτική Χρέωσης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ αμοιβή για τις μελλοντικές υπηρεσίες, (και όχι ασφαλώς για το παρελθόν διάστημα των 30 ημερών), σε διαφορετική περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα προβαίνει δίχως ενημέρωσή του αλλά σε κάθε περίπτωση αδαπάνως για το εγγεγραμμένο «Μέλος» σε απενεργοποίηση του λογαριασμού του. Η δυνατότητα αυτή χορηγείται στον Πελάτη/Καταναλωτή «ΜΕΛΟΣ» των υπηρεσιών του ιστότοπου, ως δικαίωμα αυτού να υπαναχωρήσει από την συμβατική του σχέση με την Εταιρεία. Δεν δίνεται ως χρόνος δοκιμαστικής περιόδου ή χάριν άλλου τινός προνομίου, για τα οποία η Εταιρεία δύναται και επιφυλάσσεται να παραχωρήσει/προσφέρει κατά την κρίση της και κατ’ αποκλειστική επιλογή της σε όλα τα Μέλη της αδιακρίτως.

Το εγγεγραμμένο μέλος ρητά δηλώνει ότι ουδεμία αξίωση διατηρεί έναντι της εταιρίας και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται απέναντί του αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.), από την απενεργοποίηση του λογαριασμού του, λόγω της μη καταβολής την επομένη ημερολογιακή ημέρα από την παρέλευση του τριακονθήμερου, της καθορισθείσας στην Πολιτική Χρέωσης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ αμοιβής.

Οι Επισκέπτες/Χρήστες/αγοραστές του ιστότοπου δεν απαιτείται να εγγραφούν ως μέλη, εκτός εάν και οι ίδιοι επιθυμούν την εγγραφή τους ως Χρήστες, αποκτώντας το δικαίωμα παράθεσης αξιολόγησης/κριτικής και δεν θεωρούνται Πελάτες/Καταναλωτές των υπηρεσιών του διαδικτυακού μας τόπου.

4.γ Ευθύνη και υποχρέωση «Μέλους» (Επιχείρησης/Παραγωγού/Πωλητού εξ αποστάσεως)

Οι εκάστοτε τιμές και εν γένει οι όροι που αφορούν και αναρτώνται κάτωθι της εκάστοτε καταχωρημένης προσφοράς, επιλέγονται αποκλειστικά από τις Επιχειρήσεις/Παραγωγούς/Πωλητές «ΜΕΛΗ», χωρίς να φέρει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ οποιαδήποτε ευθύνη για την τήρηση των όρων αυτών από τους Επιχειρηματίες/Παραγωγούς/Πωλητές ή την προσήκουσα εκ μέρους τους, εκπλήρωση της ενοχικής τους υποχρέωσης.

Στην περίπτωση πραγματοποίησης εμπορικής συναλλαγής μεταξύ Μέλους/Επιχείρησης/Παραγωγού και Επισκέπτη/Χρήση/Αγοραστή, αφορούσας προμήθεια/αγορά αγαθών και υπηρεσιών, που λαμβάνει χώρα χάριν της συγκεκριμένης εφαρμογής του ιστότοπου, η Εταιρεία επ’ ουδενί λόγο συμβάλλεται στην υπόψη αγοραπωλησία, παρέχουσα αποκλειστικά και μόνο την δυνατότητα στον αγοραστή/επισκέπτη/χρήστη να καταβάλλει το τίμημα της συναπτόμενης αγοραπωλησίας είτε απευθείας σε τραπεζικό λογαριασμό του μέλους/επιχείρησης/παραγωγού (που αυτός θα έχει υποδείξει στην Εταιρεία κατά την εγγραφή του) είτε καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο τυχόν συμφωνήσουν κατόπιν επικοινωνίας μεταξύ τους, το Μέλος και ο Χρήστης.

Το futagro.com δεν εμπλέκεται στην όλη συναλλαγή μεταξύ Επισκέπτη/Χρήστη/Αγοραστή και Μέλους/Επιχείρησης/Παραγωγού /Πωλητού. Ως εκ τούτου η Εταιρεία δεν έχει και δεν μπορεί να έχει τον έλεγχο της ποιότητας, ασφάλειας ή νομιμότητας των καταχωρημένων ειδών, της ακρίβειας της περιγραφής τους και της δυνατότητας των Μελών/Επιχειρήσεων/Παραγωγών/Πωλητών να διαθέσουν ή των αγοραστών να αγοράσουν. Τέλος, το futagro.com δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι ένας πωλητής ή ένας αγοραστής θα ολοκληρώσει μία συναλλαγή στην οποία συμμετέχει.

Απαγορεύονται οι καταχωρήσεις και πωλήσεις προϊόντων τα οποία αποτελούν πειρατικά αντίγραφα, απομιμήσεις προϊόντων ή θίγουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίες, εμπορικά σήματα, επιχειρησιακό απόρρητο ή λοιπά δικαιώματα προστασίας, όπως της προσωπικότητας ή προστασίας δεδομένων τρίτων. Στην περίπτωση αυτή το futagro.com θα υποστηρίξει τους κατόχους και φορείς των δικαιωμάτων προστασίας. Σε περίπτωση που υπάρξει καταγγελία από κάτοχο των δικαιωμάτων αυτών τότε το futagro.com θα προχωρήσει στην διαγραφή αυτών των καταχωρήσεων χωρίς καμία προειδοποίηση.

Το καταχωρηθέν προϊόν από την Επιχείρηση/Παραγωγό προς πώληση μέσω του ιστότοπου θα πρέπει κατά την καταχώριση ή σε κάθε περίπτωση κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής με τον Χρήστη/Αγοραστή, να βρίσκεται στην κυριότητα και κατοχή του, προκειμένου να αποσταλθεί άμεσα στον συναλλασσόμενο αγοραστή.

Τα καταχωρημένα με ευθύνη του Μέλους προϊόντα προς διάθεση/προώθηση θα πρέπει να περιγράφονται επαρκώς, χωρίς να δημιουργούνται ασάφειες. Οι περιγραφές των αντικειμένων που παρουσιάζονται στις καταχωρήσεις πρέπει να είναι ακριβείς. Το Μέλος είναι υπεύθυνο για οποιοδήποτε λάθος ή παράλειψη στην περιγραφή του προϊόντος του. Τα ονόματα των εταιριών κατασκευαστών - προμηθευτών των προϊόντων ή των μοντέλων ή κάθε άλλη χαρακτηριστική ονομασία (brand name) που περιλαμβάνεται στην καταχώρηση πρέπει να είναι απολύτως ακριβής και να μην οδηγεί σε παρανοήσεις.

Οι περιγραφές μπορούν να περιέχουν μόνο κείμενα και γραφικά που αποθηκεύονται στο futagro.com ή χρησιμοποιούνται «ως έχουν» σε άλλον δικτυακό τόπο αλλά περιγράφουν με σαφήνεια και χωρίς παρερμηνεία το προς πώληση αντικείμενο. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί το Μέλος να διατηρεί πάνω από μία (1) καταχώρηση για το ίδιο ακριβώς προϊόν.

Το Μέλος/Επιχείρηση/Παραγωγός/Πωλητής συμβάσεως πώλησης εξ αποστάσεως κατά την καταχώριση του προϊόντος του, θα πρέπει να αναφέρει ευσύνοπτα και με απόλυτη σαφήνεια τη συνολική τιμή των αγαθών, συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α. και κάθε άλλου τέλους, ή αν λόγω της φύσεως των αγαθών η τιμή δεν μπορεί ευλόγως να καθοριστεί εκ των προτέρων, τον τρόπο με τον οποίο πρόκειται να υπολογιστεί η τελική καταβλητέα τιμή. Κατά την έναρξη της διαδικασίας παραγγελίας θα πρέπει το «Μέλος», να αναφέρει όλες τις πρόσθετες επιβαρύνσεις αποστολής, παράδοσης ή ταχυδρομείου και κάθε άλλη δαπάνη του αγοραστή ή, όταν αυτές οι επιβαρύνσεις δεν μπορούν ευλόγως να υπολογιστούν εκ των προτέρων, το γεγονός ότι μπορεί να απαιτηθούν τέτοιες πρόσθετες επιβαρύνσεις.

Ο ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει ή και να διαγράψει μια καταχώρηση χωρίς καμία προειδοποίηση που δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες Κανόνες Λειτουργίας - είτε αυτό προκύψει από έλεγχο των διαχειριστών είτε από καταγγελία τρίτων. Τέλος θα απενεργοποιείται κάθε καταχώρηση Επιχείρησης/Παραγωγού/Πωλητού που απώλεσε την ιδιότητά του εγγεγραμμένου Μέλους.

Αναφορικά με τα καταχωρημένα και αναρτώμενα προς πώληση προϊόντα στην ιστοσελίδα www.futagro.com, το «ΜΕΛΟΣ» εγγυάται ότι τόσο εκείνος όσο και τα προϊόντα του πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις και διαθέτει όλες τις απαραίτητες άδειες για την πώληση των προϊόντων του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Επίσης το «Μέλος» αποδέχεται και αναλαμβάνει την υποχρέωση:

- να τηρεί όλους τους υγειονομικούς κανονισμούς, όπως αυτοί προβλέπονται από το ελληνικό δίκαιο και τους αρμόδιους φορείς

- να είναι δικαιοπρακτικά ικανός.

- να παρέχει ακριβή περιγραφή του αντικειμένου, ενώ οι αναρτήσεις του πρέπει να περιλαμβάνουν κείμενα περιγραφής, γραφικές παραστάσεις και εικόνες που έχουν σχέση με την πώληση του προϊόντος. Τα προιόντα θα αναρτώνται στην αντίστοιχη κατηγορία με τις αντίστοιχες επισημάνσεις.

- να παρέχει τα προϊόντα χωρίς πρόσθετες επιβαρύνσεις κατά το είδος και τις προϋποθέσεις που έθεσε την καταχώρηση στην ιστοσελίδα.

- να δημιουργεί αναρτήσεις καλής ποιότητας, αισθητικά άρτιες και να αναφέρει σε αυτές την τιμή, την ποσότητα της διάθεσης, τον χρόνο και τρόπο της αποστολής.

- να αποδεχθεί την εκ της εγχώριας νομοθεσίας και κοινοτικής οδηγίας ταχθείσα, δυνατότητα επιστροφής των πωλούμενων προϊόντων από τον αγοραστή.

- να αποδεχθεί την εκ της εγχώριας νομοθεσίας και κοινοτικής οδηγίας ταχθείσα δυνατότητα υπαναχώρησης από την πώληση του αντισυμβαλλόμενου με αυτόν αγοραστή.

- να συμμορφώνεται σύμφωνα με τα όσα επιτάσσει η εγχώρια, και διεθνή νομοθεσία και η κοινοτική οδηγία, αναφορικά με την προστασία του καταναλωτή και τις συμβάσεις πώλησης εξ αποστάσεως, όπως παρατίθενται με επιφύλαξη παντός άλλου δικαιώματος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ως όροι χρήσης και συναλλαγής σε σύμβαση πώλησης εξ αποστάσεως (ίδετε κατωτέρω).

- να αποστείλει την παραγγελία ή να ολοκληρώσει την συναλλαγή με τον απαιτούμενο τρόπο και άμεσα, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, όπως εάν ο αγοραστής δεν συμβαδίζει με τα κριτήρια που έχει θέσει ο πωλητής (όπως τρόπος πληρωμής) ή εάν ο πωλητής αδυνατεί να εξακριβώσει την ταυτότητα του αγοραστή.

- να γνωστοποιεί αμέσως στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ κάθε παράπονο ή υπόδειξη των χρηστών/αγοραστών και γενικά να συμβάλλει με κάθε τρόπο στην αρτιότερη εξυπηρέτηση αυτών στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει σύμφωνα με το παρόν.

- σε περίπτωση πλημμελούς εκτέλεσης της παραγγελίας να προβεί στην άμεση αποκατάστασή της, εξασφαλίζοντας την ποιότητα και πληρότητα της εκάστοτε παραγγελίας.

- Σε περίπτωση που προβεί σε αλλαγή της επωνυμίας ή σε παύση της λειτουργίας του, να ενημερώσει την ΕΤΑΙΡΕΙΑ το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών, σε αντίθετη περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί δικαίωμα αποζημίωσης, για την ζημία που τυχόν θα της προκαλέσει η αλλαγή αυτή.

Αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη, ΕΤΑΙΡΕΙΑ και «ΜΕΛΟΣ» αναγνωρίζουν ότι τα εμπορικά σήματα, η εμπορική επωνυμία, άλλα σύμβολα, διασχηματισμοί, διακριτικά γνωρίσματα και προϊόντα λογισμικού, που κάθε μέρος χρησιμοποιεί δυνάμει της παρούσης, παραμένουν στην αποκλειστική κυριότητα του εκάστοτε δικαιούχου και ότι το δικαίωμα χρησιμοποίησης αυτών δεν θα θεωρηθεί παραχώρηση άδειας χρήσης και εκμετάλλευσης αυτών.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θεωρεί και το «ΜΕΛΟΣ» ρητά δηλώνει, ότι το σύνολο του περιεχομένου που αναρτάται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα από το «ΜΕΛΟΣ» ή από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε σχέση με τον πωλητή και μετά από δική του αποστολή υλικού ή/και συναίνεση, και που περιέχει ιδέες, συστάσεις, προτάσεις ή οποιοδήποτε άλλο υλικό δεν αποτελεί εμπιστευτική πληροφορία, είναι κοινόχρηστη και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση αποκάλυψης ή/και χρήσης οποιουδήποτε αναρτημένου υλικού.

Το «ΜΕΛΟΣ» δηλώνει, ότι παραχωρεί στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ το δικαίωμα εμπορικής ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αξιοποίησης του περιεχομένου που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα, χωρίς καμία υποχρέωση αποζημίωσης αυτού ή οποιασδήποτε περαιτέρω αναφοράς σε αυτόν.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δύναται να προσφέρει και δυνατότητα διαφήμισης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των πωλούμενων προϊόντων, με την μορφή της προβολής των προϊόντων του πωλητή σε προτεραιότητα και σε εμφανή σημείο. Για την προωθητική αυτή ενέργεια, υφίστανται άλλες χρεώσεις, οι οποίες θα αποτελέσουν αντικείμενο μελλοντικής συμφωνίας μεταξύ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και των ενδιαφερομένων εγγεγραμμένων «ΜΕΛΩΝ». Η δε καταβολή του αντιτίμου θα γίνεται στο σύνολό του για ένα συγκεκριμένο προσυμφωνημένο χρονικό διάστημα και θα κατατίθεται στον τραπεζικό λογαριασμό που η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα υποδείξει.

5.Κριτική/Αξιολογήσεις

Η αξιολόγηση είναι ένας σημαντικός δείκτης της φήμης ενός εγγεγραμμένου Μέλους, ήτοι Επιχείρησης/Παραγωγού/Πωλητού, που μέσω του ιστότοπου διαφημίζει/προωθεί/πωλεί ηλεκτρονικά τα προϊόντα του ή ενός εγγεγραμμένου ως Χρήστη/Αγοραστή στο futagro.com. Το προφίλ του κάθε κατόχου λογαριασμού περιλαμβάνει τον αριθμό των αξιολογήσεών του, καθώς και σχόλια από τους καταχωρημένους εγγεγραμμένους ως Χρήστες με τους οποίους έχει κάνει συναλλαγή.
Σαν εγγεγραμμένος Χρήστης ή Μέλος του futagro.com, θα πρέπει να τοποθετείτε τις αξιολογήσεις σας για τον συναλλασσόμενο με εσάς με σύνεση και προσοχή. Αυτά που θα γράψετε θα είναι μόνιμα ένα μέρος του προφίλ του εν λόγω μέλους στο futagro.com.

Η πολιτική του ιστότοπου σχετικά με την αξιολόγηση, είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να προωθεί τις ανοικτές, ειλικρινείς και αξιόπιστες συναλλαγές. Παρόλα αυτά, για να διασφαλιστεί η σωστή χρήση του συστήματος αξιολόγησης, και να αποφευχθεί τυχόν κατάχρησή του, ο ιστότοπος έχει κάποιους βασικούς κανόνες που πρέπει να τηρούνται.

Δέχεστε ότι η αξιολόγησή σας αποτελείται από σχόλια που έδωσαν οι εγγεγραμμένοι Χρήστες/Αγοραστές που συναλλάχθηκαν με εσάς ως Μέλος αποκλειστικά και μόνο μέσω του futagro.com.

Η απειλή ότι θα αξιολογήσετε ένα μέλος αρνητικά ή ουδέτερα αν δεν σας παρέχει αγαθά ή υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνονται στην καταχώριση, δεν επιτρέπεται.

Παραβιάσεις αυτού του κανόνα μπορεί να οδηγήσουν σε μια ποικιλία ενεργειών, όπως: 1/ Ακύρωση της αξιολόγησης. 2/Απενεργοποίηση λογαριασμού.

Αξιολογήσεις των οποίων ο σκοπός είναι η επιτηδευμένη ενίσχυση της φήμης ενός μέλους και όχι η κατάθεση σχολίων σε πραγματική συναλλακτική εμπειρία, δεν επιτρέπεται.

Η απόπειρα πώλησης, αγοράς ή ανταλλαγής αξιολογήσεων δεν επιτρέπεται. Επίσης, η δημιουργία πολλαπλών λογαριασμών (ή η συνεργασία με άλλους εγγεγραμμένους Χρήστες ή Μέλη) προκειμένου να ανταλλάξετε εικονικές αξιολογήσεις, δεν επιτρέπεται.

Παραβιάσεις αυτού του κανόνα μπορεί να οδηγήσουν σε μια ποικιλία ενεργειών, όπως: 1/ Ακύρωση της αξιολόγησης. 2/ Απενεργοποίηση λογαριασμού.

Το Futagro.com θα αφαιρεί αξιολογήσεις και σχόλια που εμπίπτουν στους κανόνες παραβίασης αξιολογήσεων. Επιπρόσθετα, το futagro.com προσφέρει στα μέλη τη δυνατότητα να αποσύρουν αξιολογήσεις χρησιμοποιώντας τον κανόνα Αμοιβαίας Ακύρωσης Αξιολόγησης.

Οι εγγεγραμμένοι ως Χρήστες καθώς και τα εγγεγραμμένα Μέλη του ιστότοπου θα πρέπει να τοποθετούν τις αξιολογήσεις τους σε ένα μέλος με σύνεση και προσοχή επειδή:

• Μια αξιολόγηση δεν μπορεί να τροποποιηθεί ή να αφαιρεθεί μετά την τοποθέτησή της. Γίνεται, σε γενικές γραμμές, μόνιμα μέρος του προφίλ του μέλους και είναι προσβάσιμο για όλη την κοινότητα του futagro.com

• Mπορεί να θεωρηθείτε νομικά υπεύθυνα για ζημιά της φήμης ενός μέλους, εάν ένα δικαστήριο αποφασίσει ότι τα σχόλια είναι δυσφημιστικά και υβριστικά.

Το futagro.com δεν λογοκρίνει τις αξιολογήσεις ούτε ερευνά την ακρίβειά τους. Δεν είναι νομικά υπεύθυνο για τα σχόλια που παρατίθενται, ακόμα και αν είναι υβριστικά. Παρόλα αυτά, αυτό δεν απαλλάσσει τον εγγεγραμμένο Επισκέπτη/Χρήστη ή Μέλος που τοποθετεί την αξιολόγηση από την ευθύνη του για το περιεχόμενό της.
Παραβιάσεις αυτού του κανόνα μπορεί να οδηγήσουν σε μια ποικιλία ενεργειών, όπως: 1/ Ακύρωση της αξιολόγησης. 2/ Απενεργοποίηση λογαριασμού.

Η λήψη αρνητικής αξιολόγησης δεν είναι ποτέ μια ευχάριστη εμπειρία, ειδικά αν θεωρείτε ότι ήταν άδικη. Αν τα σχόλια παραβιάζουν τους κανόνες περί αξιολογήσεων, μπορείτε να ζητήσετε την αφαίρεσή τους. Παρόλα αυτά, η πεποίθηση ότι ένα σχόλιο είναι ψευδές, άδικο, ή εκδικητικό, δεν αποτελεί κριτήριο για την αφαίρεσή της.

Δεν μπορούμε να αφαιρούμε αξιολογήσεις βασισμένοι σε αυτούς τους λόγους εξαιτίας δύο θεμελιωδών κανόνων του συστήματος αξιολογήσεων του ιστότοπου, ήτοι διότι: 1/ Είναι ένα σύστημα «μέλος προς μέλος» και όλα τα σχόλια των αξιολογήσεων βασίζονται στο πως το κάθε μέρος αντιλαμβάνεται την εκάστοτε συναλλακτική εμπειρία. Ο αξιολογήσας είναι υπεύθυνος αποκλειστικά για τις λέξεις που χρησιμοποιεί. 2/ Tο futagro.com δεν μπορεί να εξετάζει την ακρίβεια της κάθε αξιολόγησης. 3/ Το futagro.com παραμένει αμέτοχο στις συναλλαγές ανάμεσα στα μέλη και τους επισκέπτες/χρήστες διασφαλίζοντας έναν αυτοέλεγχο που κάνει πιο αξιόπιστη την λειτουργία του ιστότοπου. 4/ Τέλος, δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε αξιολογήσεις τέτοιου τύπου για νομικού λόγους. Κάτι τέτοιο θα έκανε το futagro.com υπεύθυνο για όλα τα σχόλια και πιθανώς για όλο το περιεχόμενο του ιστότοπου, καθιστώντας μετά απαραίτητο τον έλεγχο όλων των σχολίων, των καταχωρίσεων και γενικά του υλικού που μπαίνει στον διαδικτυακό μας τόπο.

Κατανοούμε τις ανησυχίες σας για τυχόν εκδικητικές ή άδικες αξιολογήσεις, αλλά παρόλα αυτά σας συμβουλεύουμε να είστε ειλικρινείς στις περιγραφές των εμπειριών σας με τα Μέλη. Αν θεωρείτε ότι ένα μέλος δικαιούται αρνητικής αξιολόγησης θα πρέπει να την κάνετε, διότι το σχόλιο σας θα αποτρέψει ένα άλλο μέλος από το να ζήσει μια παρόμοια κατάσταση.

Παρακάτω υπάρχουν ορισμένες οδηγίες ώστε να μπορέσετε να επιλύσετε μια ενδεχόμενη ή άδικη αξιολόγηση :

Επικοινωνήστε με το συναλλασσόμενο μέρος. Θεωρούμε ότι άμεση επικοινωνία μπορεί να λύσει τις περισσότερες διαφωνίες γρήγορα.

Το futagro.com δεν επιτρέπει απρεπή ή υβριστική γλώσσα σε εμφανείς περιοχές του ιστότοπου. Αυτό περιλαμβάνει σχόλια ρατσιστικά, μίσους, σεξουαλικής ή χυδαίας φύσης. Σε τέτοιες περιπτώσεις η διαγραφή του εγγεγραμμένου Μέλους ή εγγεγραμμένου Χρήστη μπορεί να είναι άμεση.

Η δήλωση ψευδών στοιχείων ή η παράλειψη συμπλήρωσής τους (όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο) κατά την διάρκεια της εγγραφής στο futagro.com δεν επιτρέπεται. Επίσης, δεν επιτρέπεται δήλωση αριθμών fax ή αποσυνδεδεμένων αριθμών. Αν μάθουμε ότι έχετε δηλώσει ψευδή στοιχεία από συναλλασσόμενο με εσάς Μέλος ή Επισκέπτη/Χρήστη που προσπαθούσε να έρθει σε επαφή μαζί σας για την ολοκλήρωση κάποιας συναλλαγής, ή ότι δεν έχετε ενημερώσει τα στοιχεία σας, ο εν λόγω συναλλασσόμενος εφόσον είναι εγγεγραμμένος ως Μέλος ή ως Χρήστης δικαιούται να σας βάλει αρνητική αξιολόγηση.

Το futagro.com αφαιρεί αξιολογήσεις μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και μόνο όταν παραβιάζουν συγκεκριμένες πολιτικές. Κάποιες περιπτώσεις στις οποίες το futagro.com αφαιρεί αξιολογήσεις είναι: Αξιολογήσεις που περιέχουν χυδαία σχόλια ή ψευδή στοιχεία επικοινωνίας του εγγεγραμμένου μέλους ή χρήστη και μετά από δικαστική απόφαση αφαίρεσης αξιολόγησης. Δείτε τη λίστα των περιπτώσεων όπου το futagro.com θα εξετάσει το ενδεχόμενο αφαίρεσης αξιολόγησης.
Αφαιρούνται αξιολογήσεις όταν: 1/ Αφορούν αξιολογήσεις για συναλλαγές εκτός ιστότοπου. 2/ Υπάρχουν χυδαία σχόλια ή ψευδή στοιχεία επικοινωνίας του μέλους. 3/ Αν και τα δύο μέλη συμφωνήσουν να αφαιρεθούν οι αξιολογήσεις.

Δεν αφαιρούνται αξιολογήσεις όταν:1/ Το ένα μέλος δεν επικοινώνησε με το άλλο για να ολοκληρωθεί η συναλλαγή. Και τα δύο μέλη είναι υπεύθυνα για την διαδικασία επικοινωνίας. 2/ Εάν το ένα μέλος δεν λάβει τα emails από το άλλο εξαιτίας προβλημάτων του server του πάροχου internet του

Το futagro.com δύναται να κλείσει έναν λογαριασμό, αν ο κάτοχός του (εγγεγραμμένο Μέλος/Επιχείρηση/Παραγωγός/Πωλητής ή Εγγεγραμμένος Χρήστης/Αγοραστής) έχει 10 και πλέον αξιολογήσεις συνολικά εκ των οποίων τουλάχιστον το 60% αυτών είναι αρνητικές.

6. Λειτουργία κουπονιών κατά τη διάρκεια προωθητικών ενεργειών

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιφυλασσόμενη για κάθε απορρέον εξ αυτής της αιτίας δικαίωμά της, δύναται να επιτρέψει σε κάθε εγγεγραμμένο «Μέλος» να παρέχει κουπόνια των προωθητικών ενεργειών του στους συμβαλλόμενους με αυτό «Χρήστες». Το όφελος που το κουπόνι ενσωματώνει, εμφανίζεται απευθείας στο καλάθι αγορών. Κάθε κουπόνι είναι πραγματοπαγές, έκαστο συνδέεται μόνο με συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια και δεν ανταλλάσσεται ούτε εξαργυρώνεται με χρήματα ή προϊόντα. Ισχύει για όσο χρόνο διαρκεί η αντίστοιχη προωθητική ενέργεια αποκλειστικής ευθύνης, επιμέλειας και βούλησης του χορηγούντος το κουπόνι «ΜΕΛΟΥΣ» και ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση αποκατάστασης τρίτου, συμβαλλόμενου ή μη φέρει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

7. Όροι Σύναψη σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως μεταξύ «ΜΕΛΟΥΣ» και «ΧΡΗΣΤΗ».

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ παρέχει αποκλειστικά και μόνο υπηρεσίες διαμεσολάβησης/προώθησης των καταχωρημένων με ευθύνη των Μελών προϊόντων τους, προς τους Επισκέπτες/Χρήστες του ιστότοπου, δίδοντας όμως την δυνατότητα μέσω εφαρμογής, της αγοράς εκ μέρους των Χρηστών των καταχωρημένων προϊόντων των Μελών, καταβάλλοντας απευθείας σε αυτούς το τίμημα της αγοραπωλησίας. Πελάτης/Καταναλωτής της εταιρείας είναι αποκλειστικά το εγγεγραμμένο μέλος, ήτοι η Επιχείρηση/Παραγωγός και όχι ο Επισκέπτης/Χρήστης/Αγοραστής. Συνεπώς δεν έχει ουδεμία ευθύνη προσυμβατική, συμβατική ή αδικοπρακτική από την μεταξύ των ανωτέρω συμβαλλομένων ενοχική τους σύμβαση σε περίπτωση αγοραπωλησίας.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επίσης δεν διατηρεί στην κυριότητά της αλλά ούτε έχει κανένα εμπράγματο ή ενοχική δικαίωμα ή αξίωση στα καταχωρημένα αγαθά/προϊόντα των Μελών της.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν αποκτά την ιδιότητα του εμπόρου/πωλητού εκπροσώπου/αντιπροσώπου άμεσου ή έμμεσου/εντολοδόχου/πράκτορα/παραγγελιοδόχου/εργαζομένου με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή σύμβαση έργου/πωλητή των καταχωρημένων προϊόντων/αγαθών.

Δεν δέχεται παραγγελίες στο όνομά της για λογαριασμό του «ΜΕΛΟΥΣ» ούτε συνάπτει συμβάσεις με τρίτους ως πληρεξούσιος του «ΜΕΛΟΥΣ» και για λογαριασμό του.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αποκλειστικά παρέχει υπηρεσίες στο εκάστοτε «ΜΕΛΟΣ» διαμεσολάβησης και προώθησης των προϊόντων του δίδοντας συγχρόνως την ευχέρεια στο μέλος και στον χρήστη μέσω της ιστοσελίδας, να συμβληθούν αποκλειστικά μεταξύ τους. Συνεπώς δεν την συνδέει συμβατικός δεσμός ή ενοχή με τους Επισκέπτες/Χρήστες/Αγοραστές των προϊόντων, ούτε συμβάλλεται με κάποιον τρόπο στην μεταξύ των «ΜΕΛΩΝ» και «ΧΡΗΣΤΩΝ» αγοραπωλησία.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στηρίζοντας το Ηλεκτρονικό Εμπόριο σας δίνει τη δυνατότητα, μέσω της πληρότητας των περιγραφών των οποίων αναρτά στις σελίδες της, να απολαμβάνουν οι χρήστες το προνόμιο της άμεσης επαφής με τα προϊόντα που διαθέτουν τα Μέλη του ιστότοπου από την οθόνη του υπολογιστή σας γρήγορα και εύκολα. Θέλοντας να αναδείξουμε τα οφέλη της χρήσης του διαδικτύου στις καθημερινές σας αγορές, κατωτέρω παραθέτουμε προς ενημέρωση, συμμόρφωση και προστασία, τους σύμφωνους με την πολιτική της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, την συναλλακτική πρακτική, τα συναλλακτικά ήθη και διατάξεις της εγχώριας, διεθνούς και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, όρους και προϋποθέσεις συναλλαγής μεταξύ των Μελών και των Χρηστών σε συμβάσεις πώλησης προϊόντων εξ αποστάσεως, τους οποίους δεσμεύονται αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι να αποδεχθούν, εκτός εάν υπάρξει άλλη μεταξύ τους συμφωνία. Για την ασφάλεια και εγκυρότητα των μεταξύ «ΜΕΛΟΥΣ» και «ΧΡΗΣΤΗ» συναλλαγών, οι κατά την κείμενη εγχώρια και κοινοτική νομοθεσία όροι που διέπουν τις μεταξύ τους αποκλειστικά σχέσεις τους, και για τους οποίους η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ουδεμία ευθύνη, συμμετοχή και υποχρέωση αποκατάστασης κάθε είδους ζημίας υπέχει, σε περίπτωση αθέτησης ή μη εκπλήρωσης για κάθε λόγο και αιτία της σύμβασης , είναι οι κάτωθι:

(7.1) Προϊόντα

Τα χαρακτηριστικά, οι προδιαγραφές και εν γένει οι πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας, πληροφορίες εγγύησης, τιμής και τυχόν άλλων επιβαρύνσεων, ΦΠΑ, εξόδων αποστολής κλπ) των προϊόντων είναι σύντομες και αναδημοσιεύονται αυτούσιες όπως παρέχονται από τα «ΜΕΛΗ» με ευθύνη και μέριμνα αποκλειστικά δική τους. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν μπορεί να εγγυηθεί, την απουσία λαθών ή/και καθυστερήσεων στην ενημέρωση των χαρακτηριστικών, τιμών κλπ των προϊόντων από τις προαναφερόμενες εξωτερικές πηγές (ήτοι τα εγγεγραμμένα μέλη του ιστότοπου, τα οποία είναι υπεύθυνα και οφείλουν να συμμορφώνονται με την προαναφερόμενη περιοδικότητα ανανέωσης των πληροφοριών) και συνεπώς δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν σφάλματα από οποιαδήποτε αιτία ούτε φέρει απολύτως καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια και ορθότητα των μεταδιδόμενων ως άνω πληροφοριών. Στα πλαίσια της καλής πίστεως καλούνται ωστόσο οι χρήστες, εφόσον διαπιστώσουν ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε ενέργεια να επικοινωνήσουν απευθείας με το «ΜΕΛΟΣ».

(7.2) Διαδικασία Υποβολής Παραγγελίας και Επιβεβαίωση παραλαβής αυτής

Οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων στην ηλεκτρονική σελίδα κάθε προϊόντος είναι πάντοτε οι τελικές (συμπεριλαμβάνεται δηλαδή ο αναλογών Φ.Π.Α.) και ισχύουν για πώληση και παράδοση των προϊόντων από το «ΜΕΛΟΣ» με αποστολή τους στον «ΧΡΗΣΤΗ» .

Οι τιμές στη σελίδα παρουσίασης κάθε προϊόντος στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν συμπεριλαμβάνουν τα έξοδα αποστολής, τα οποία υπολογίζονται εν συνεχεία στην σελίδα της παραγγελίας με βάση τους σχετικούς κανόνες χρέωσης, τους οποίους το κάθε «ΜΕΛΟΣ» όπως υποχρεωτικά θα πρέπει να αναφέρει. Σε περίπτωση που τα έξοδα αποστολής δεν μπορούν ευλόγως να υπολογιστούν εκ των προτέρων λόγω της ιδιαιτερότητας του τόπου παράδοσης, δηλώνεται η επιφύλαξη για πρόσθετη επιβάρυνση εξόδων αποστολής στο κείμενο της παραγγελίας και αυτά υπολογίζονται και γνωστοποιούνται από το «ΜΕΛΟΣ» στον «ΧΡΗΣΤΗ» και ζητείται η αποδοχή εκ μέρους του, μέχρι την τελική αποδοχή της παραγγελίας εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με την αποστολή e-mail.

Κατά την ηλεκτρονική πώληση εξ αποστάσεως, ο χρήστης/αγοραστής επιλέγει το προϊόν που επιθυμεί να αγοράσει και το καταχωρεί προσωρινά στο εικονικό “καλάθι αγορών” του στον ιστότοπο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, που αποτελεί εν προκειμένω το ηλεκτρονικό κατάστημα του «ΜΕΛΟΥΣ». Διευκρινίζεται μετ’ επιτάσεως ότι αγορές μπορεί να πραγματοποιήσει ελεύθερα οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος χρήστης, χωρίς να απαιτείται να είναι εγγεγραμμένος ή να εγγραφεί στον ιστότοπο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Ο «ΧΡΗΣΤΗΣ» προχωρά σε δεσμευτική για τον ίδιο πρόταση αγοράς προς το «ΜΕΛΟΣ», διαμέσου της εφαρμογής της ιστοσελίδας, χωρίς αυτό να προσδίδει την ιδιότητα/εμπόρου/αντιπροσώπου/εντολοδόχου/παραγγελιοδόχου/πράκτορα/πωλητη στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ, του προϊόντος που βρίσκεται προσωρινώς αποθηκευμένο στο “καλάθι αγορών” του, πατώντας διαδοχικά τα κουμπιά “Διάβασα και Αποδέχομαι τους Όρους και προϋποθέσεις συναλλαγών” και “Παραγγελία με υποχρέωση πληρωμής”.

Κατόπιν ακολουθεί ηλεκτρονική επιβεβαίωση από το «ΜΕΛΟΣ» της εκ μέρους της λήψης της πρότασης αγοράς του χρήστη, η οποία στέλνεται αυτόματα αμέσως μετά την υποβολή της δεσμευτικής πρότασης αγοράς (παραγγελίας με υποχρέωση πληρωμής). Η επιβεβαίωση αυτή αποτελεί μόνο πιστοποίηση της λήψης της παραγγελίας και ουδαμώς συνιστά αποδοχή από το «ΜΕΛΟΣ» της πρότασης αγοράς του χρήστη. Η αποδοχή εκ μέρους του μέλους της πρότασης αγοράς του χρήστη και η κατάρτιση της ηλεκτρονικής πωλήσεως εξ αποστάσεως πραγματοποιείται, μόνο όταν το μέλος αποστείλει στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει ο χρήστης/αγοραστής σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης της δυνατότητας εκτέλεσης της παραγγελίας και αποστολής του παραγγελθέντος προϊόντος. Νοείται ότι στην περίπτωση που για κάποιο λόγο το μέλος δεν αποδεχθεί την πρόταση του χρήστη και δεν ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική σύμβαση πωλήσεως εξ αποστάσεως, ουδεμία υποχρέωση αποζημίωσης βαρύνει την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή το μέλος και αντίστοιχα ουδεμία υποχρέωση πληρωμής έχει ο χρήστης και εφόσον έχει προβεί σε σχετική πράξη πληρωμής (π.χ. με πιστωτική κάρτα ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του Μέλους), η πληρωμή ακυρώνεται με αποκλειστική ευθύνη του μέλους και τυχόν καταβολές επιστρέφονται στον χρήστη με τον ίδιο τρόπο που έγιναν.

Δυνατότητα σύναψης έγκυρης αγοραπωλησίας μέσω του ιστότοπου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ έχουν τα Μέλη και οι χρήστες εφόσον είναι δικαιοπρακτικά ικανοί για την σύναψη σύμβασης πώλησης και σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Σε αγορές μπορούν να προβούν και εκπρόσωποι νομικών προσώπων που θα είναι επισκέπτες/χρήστες, ενώ το Μέλος επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αξιώσει από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα την επανόρθωση της ζημίας του από τυχόν παραγγελίες που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα/χρήστες. Στην περίπτωση δε που πραγματοποιηθεί παραγγελία από πρόσωπο δικαιοπρακτικά ανίκανο, τότε η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ουδεμία ευθύνη φέρει.

(7.3) Διαθεσιμότητα προϊόντων

Ο Χρήστης/αγοραστής ενημερώνεται για την διαθεσιμότητα και το χρόνο παράδοσης των προϊόντων με e-mail, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής της παραγγελίας του. Το μέλος/επιχείρηση/παραγωγός υποχρεούται να ενημερώσει τους πελάτες σε περίπτωση επιγενόμενης (μετά την υποβολή παραγγελίας εκ μέρους του αγοραστή) μη διαθεσιμότητας κάποιου είδους καθώς και για τον πιθανό χρόνο παράδοσης. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον κρίνεται ότι η καθυστέρηση καθιστά τη συναλλαγή ασύμφορη για τον αγοραστή, αυτός δικαιούται να προβεί μονομερώς σε ακύρωση της παραγγελίας με έγγραφη δήλωσή του (με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας), προς το συναλλασσόμενο Μέλος, η οποία γίνεται αζημίως για τον ίδιο (αγοραστή).

Αν η μη διαθεσιμότητα αφορά μέρος μόνον των παραγγελθέντων ειδών μίας παραγγελίας, το υπόλοιπο της παραγγελίας το Μέλος/Πωλητής υποχρεούται να το εκτελέσει κανονικά, εκτός αν υπάρξει εναντίωση του αγοραστή. Επίσης, οι τυχόν διάφορες προσφορές προϊόντων που εμφανίζονται με ευθύνη των Μελών στον ιστότοπο, ισχύουν πάντοτε μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων τους ή λήξης της ισχύος της προσφοράς. Οι τιμές και τα προϊόντα που τυχόν φέρουν τη σήμανση Ευκαιρία ή αποτελούν προσφορά περιορισμένης χρονικής διάρκειας, με ευθύνη αναγραφής και καταχώρησης από το εκάστοτε μέλος, ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Για τα είδη αυτά τηρείται αυστηρά σειρά χρονικής προτεραιότητας στην εκτέλεση των παραγγελιών.

Σε κάθε περίπτωση, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση υπέχει έναντι του χρήστη/αγοραστή για αποζημίωσή του εκ της μη εκτέλεσης ή εκ τη μη προσήκουσας εκτέλεσης της παραγγελίας. Ιδία δε, αποκλείονται αξιώσεις για βλάβες της υγείας, της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας σε βάρος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Επίσης ρητά αποκλείεται σε βάρος της, κάθε αξίωση αποζημίωσης ή χρηματικής ικανοποίησης πάσης φύσεως και νομικής βάσης, σε περίπτωση συνδρομής λόγου ανωτέρας βίας.

(7.4) Αποδοχή Παραγγελίας – Κατάρτιση πώλησης

Κατόπιν της υποβολής της πρότασης αγοράς από τον χρήστη και λήψη της παραγγελίας και της ως άνω επιβεβαίωσης της λήψης της από το μέλος, εφόσον το μέλος διαπιστώσει τη διαθεσιμότητα του είδους και την ορθότητα της παραγγελίας και την απουσία τυχόν σφαλμάτων στον ιστότοπο όσον αφορά την καταχώρηση του προϊόντος του, την τιμολόγηση των ειδών τα χαρακτηριστικά τους κ.λ.π. με ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail) το μέλος/επιχείρηση/παραγωγός θα επιβεβαιώνει την αποδοχή της παραγγελίας, το περιεχόμενό της, την κατάρτιση της πώλησης και τον προσδοκώμενο χρόνο παράδοσης του είδους, οπότε τότε μόνον η πώληση θεωρείται καταρτισθείσα. Αν εκκρεμεί το ζήτημα αποδοχής εκ μέρους του αγοραστή/χρήστη επιπλέον επιβάρυνσης εξόδων αποστολής, αυτό συμφωνείται πάντα πριν από την τελική έγκριση της παραγγελίας εκ μέρους του Μέλους με την ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων με τον αγοραστή/χρήστη. Ρητά συμφωνείται με βάση την αρχή της καλής πίστης και τις συνήθειες των συναλλαγών, ότι σε περίπτωση τυπογραφικού λάθους εκ του οποίου αναγράφεται εσφαλμένη τιμή εκ της πραγματικής του εκάστοτε προϊόντος/υπηρεσίας τότε αυτή δεν ισχύει αλλά η αντίστοιχη αγορά και πώληση μεταξύ τους θα πραγματοποιηθεί στην πραγματική τιμή με βάση την εκάστοτε ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική του εκάστοτε Επιχειρηματία/Παραγωγού και τα σχετικά έξοδα αποστολής.

Η αποστολή της παραγγελίας προς έγκριση προς το ΜΕΛΟΣ αποτελεί δήλωση αποδοχής και συναίνεσης για όλες τις χρεώσεις που διαλαμβάνονται στην παραγγελία. Αν δεν υπάρχει συναίνεση εκ μέρους του Μέλους, ο αγοραστής/χρήστης δικαιούται την επιστροφή αυτής της πληρωμής εάν την έχει πραγματοποιήσει. Επίσης σε περίπτωση αποστολής μη παραγγελθέντων προϊόντων ή υπηρεσιών, η μη απόκρουσή τους ή παράλειψη επιστροφής τους και η αδιαφορία του αγοραστή/χρήστη ερμηνεύεται σαν συναίνεση, αποδοχή τους ή δήλωση βούλησης για αγορά τους και ο αγοραστής/χρήστης υποχρεούται στην καταβολή του αντίστοιχου τιμήματος συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής. Ιδία, δε, σε περίπτωση που του ζητηθεί επιστροφή εκ μέρους του Μέλους και αυτός βραδύνει να παραδώσει τα είδη προς επιστροφή για διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) εργασίμων ημερών τότε η άρνησή του αυτή συνιστά δήλωση βούλησης αγοράς των ειδών και τα είδη θεωρούνται πωληθέντα στον αγοραστή και αυτός οφείλει να καταβάλει την αξία τους μετρητοίς.

Ο αγοραστής/χρήστης λαμβάνει ηλεκτρονικό μήνυμα με τον κωδικό αποστολής της παραγγελίας του αποκλειστικά από το Μέλος και έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται για την πορεία της παραγγελίας του είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (στα στοιχεία επικοινωνίας του Μέλους που θα έχουν καταστεί εμφανή με την ολοκλήρωση της παραγγελίας από τον ιστότοπο) είτε μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας Ταχυμεταφορών με την οποία αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι επιλέξουν να συνεργαστούν.

(7.5) Τρόποι Πληρωμής

Ο αγοραστής/χρήστης μπορεί να εξοφλήσει το τίμημα της πώλησης και τις λοιπές συμφωνημένες χρεώσεις και επιβαρύνσεις σύμφωνα με τους υποδειχθέντες από το Μέλος/Επιχείρηση/Παραγωγό/Πωλητή πριν την ολοκλήρωση της συναλλαγής τους τρόπους. Το μέλος κατά την εγγραφή του στον ιστότοπο αναλαμβάνει την υποχρέωση να υποδείξει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ τους τρόπους με τους οποίους επιθυμεί να εξοφληθεί το εκάστοτε τίμημα της συναλλαγής του με τον Επισκέπτη/Χρήστη/Αγοραστή, οι οποίοι οφείλουν με μέριμνα του «ΜΕΛΟΥΣ» να καταστούν εμφανείς πριν την ολοκλήρωση της συναλλαγής, μεταξύ Μέλους και Χρήστη. Διαζευκτικά και όχι σωρευτικά το Μέλος υποχρεούται κατά την εγγραφή του να υποδείξει μεταξύ των κάτωθι τρόπων εξόφλησης του τιμήματος αγοράς από τον Χρήστη:

(α) Με Αντικαταβολή

Τα προϊόντα μεταφέρονται στον χρήστη/αγοραστή μέσω συνεργαζόμενης με το μέλος εταιρείας ταχυμεταφορών (courier), εκτός αν συμφωνήσουν διαφορετικά οι συμβαλλόμενοι μεταξύ τους, όπου κατά την παραλαβή τους πληρώνεται το ανάλογο ποσό.

Σε περίπτωση ογκώδους ή μεγάλου βάρους αντικειμένων, αυτά μεταφέρονται με μεταφορική εταιρεία, κατόπιν συνεννόησης με μέλους με αγοραστή, αφού πρώτα κατατεθεί σε λογαριασμό του μέλους το ανάλογο ποσό πληρωμής και η παραλαβή τους γίνεται από τον αγοραστή από την έδρα της μεταφορικής εταιρείας. Σε περίπτωση δε άρνησης του αγοραστή να καταβάλει το ανάλογο ποσό, το Μέλος, δικαιούται να απέχει από την έναρξη εκτέλεσης των υποχρεώσεών του από την πώληση έως ότου συμμορφωθεί ο αγοραστής προς την αξίωση αυτή. Για όλες τις πωλήσεις με καταβολή του τιμήματος με αντικαταβολή, η επιβεβαίωση και αποδοχή της παραγγελίας γίνεται όπως σε όλες τις περιπτώσεις εγγράφως (ηλεκτρονική αλληλογραφία – e mail) μεταξύ των συμβαλλομένων μερών (μέλους και χρήστη) αλλά στην περίπτωση αυτή, επιπρόσθετα μπορεί και να γίνεται τηλεφωνική επιβεβαίωση, απευθείας με τον χρήστη/αγοραστή με μέριμνα του Μέλους.

(β) Με Κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό του Μέλους/Επιχείρησης/Παραγωγού, τον οποίο το μέλος θα έχει υποδείξει κατά την εγγραφή του στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ και θα εμφαίνεται στον Χρήστη/Αγοραστή κατά την διαδικασία σύναψης αγοραπωλησίας.

(7.6) Αποστολή προϊόντων

(7.6.α) Τόπος και κόστος παράδοσης.

Το Μέλος/Επιχείρηση/Παραγωγός/Πωλητής πριν την ολοκλήρωση της σύναψης της αγοραπωλησίας θα πρέπει να έχει καταστήσει εμφανώς τον τόπο και το κόστος της παράδοσης των προϊόντων στον Χρήστη/Αγοραστή.

Δεν αποκλείεται τμηματική αποστολή επιμέρους προϊόντων μίας παραγγελίας, εφόσον αυτό συμφωνηθεί μεταξύ του Μέλους και του Χρήστη.

Σε περίπτωση που συντρέχουν γεγονότα ανωτέρας βίας, όπως τέτοια ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές κλπ. ο χρόνος παράδοσης μεγιστούται χωρίς να γεννάται ευθύνη του Μέλους για αποζημίωση του Χρήστη/Αγοραστή. Σε αυτή, δε, την περίπτωση το Μέλος αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει τον Χρήστη/Αγοραστή με κάθε πρόσφορο μέσο.

(7.6.β) Κόστος παράδοσης

Τα παραδοτέα κατόπιν της πώλησης προϊόντα και υπηρεσίες αποστέλλονται αποκλειστικά με ευθύνη του Μέλους/Επιχείρησης/Παραγωγού στη διεύθυνση και στον παραλήπτη που ο Χρήστης/Αγοραστής έχει δηλώσει κατά την υποβολή της προς αυτόν παραγγελίας του, η οποία έχει γίνει αποδεκτή από το Μέλος σύμφωνα με τα ανωτέρω. Πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας το Μέλος υποχρεούται να αναγράψει το ακριβές κόστος αποστολής των προϊόντων καθώς και την εταιρεία ταχυμεταφορών ή μεταφορική με την οποία συνεργάζεται. Δεν αποκλείεται ιδιαίτερη συμφωνία για επιλογή εταιρείας μεταφοράς και τρόπου καταβολής των μεταφορικών δαπανών μεταξύ Μέλους και Χρήστη. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν έχει ουδεμία συμμετοχή στην αποστολή/παράδοση/κίνδυνο των προϊόντων που αποτελούν αντικείμενο της αγοραπωλησίας μεταξύ Μέλους και Χρήστη.

(7.6.γ) Τρόπος παράδοσης

Τα πωληθέντα προϊόντα παραδίδονται στον τόπο που έχει επιλέξει ο χρήστης/αγοραστής πριν από την ολοκλήρωση της παραγγελίας και τη σύναψη της σύμβασης πώλησης, σύμφωνα με τις σχετικές επιλογές παράδοσης που του παρέχονται από την ιστοσελίδα κατά την παραπομπή του στα στοιχεία του συμβληθέντος με αυτόν Μέλους. Η παράδοση στον τόπο επιλογής του χρήστη/αγοραστή πραγματοποιείται από συνεργαζόμενη Εταιρεία Ταχυμεταφορών του Μέλους, κατά τα ανωτέρω, και γίνεται είτε στα χέρια του ίδιου του Χρήστη/Αγοραστή, είτε σε εξουσιοδοτημένο από αυτόν τρίτο πρόσωπο. Στην περίπτωση εξουσιοδότησης τρίτου προσώπου για την παραλαβή, ο χρήστης οφείλει να ενημερώσει το Μέλος με ηλεκτρονικό μήνυμα ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, πριν από την αποστολή του προϊόντος, για την παραλαβή του από τρίτο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, αναφέροντας τα στοιχεία του εξουσιοδοτούμενου.

Μετά από την παράδοση των πωληθέντων προϊόντων στον αγοραστή/χρήστη ή σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, κατά τα ανωτέρω, ο κίνδυνος απώλειας, βλάβης ή καταστροφής τους μετατίθεται από το Μέλος στον αγοραστή/χρήστη. Ο αγοραστής/χρήστης οφείλει να ελέγχει τα αγορασθέντα προϊόντα κατά την παραλαβή τους και να δηλώνει εγγράφως ότι τα παρέλαβε προσηκόντως. Στην περίπτωση μη παραλαβής των προϊόντων από τον αγοραστή, το Μέλος επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει και ουδεμία υποχρέωση έχει αποζημίωσης σε περίπτωση απώλειας, βλάβης ή καταστροφής των αγορασθέντων από τον Χρήστη προϊόντων.

(7.7) Παρακράτηση κυριότητας

Η κυριότητα των πωληθέντων και παραδοθέντων προϊόντων παραμένει στο Μέλος/Επιχείρηση/Παραγωγό, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του συνολικού τιμήματός τους από τον χρήστη/αγοραστή.

(7.8) Ασφαλή προϊόντα - Όροι εγγύησης.

Κάποια από τα διατιθέμενα από τα ΜΕΛΗ προϊόντα δύνανται να είναι προϊόντα διαρκείας τα οποία φέρουν κάθε απαραίτητη πιστοποίηση ασφαλούς λειτουργίας. Τα προϊόντα αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται από γραπτές οδηγίες χρήσης (πλην των απλών στη χρήση προϊόντων) και από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας εύλογης διάρκειας, με ευθύνη του Μέλους. Το έντυπο της εγγύησης περιλαμβάνει πάντοτε την επωνυμία και τη διεύθυνση του εγγυητή, το προϊόν στο οποίο αναφέρεται η εγγύηση, το ακριβές περιεχόμενό της, τη διάρκειά της, την τοπική έκταση ισχύος της, καθώς και τα δικαιώματα που παρέχει το εφαρμοστέο δίκαιο. Η εγγύηση της συσκευής έχει διάρκεια σύμφωνα με το κατασκευαστή από την ημερομηνία αγοράς της και επιτρέπει τη δωρεάν αποκατάσταση του προβλήματος, εφ' όσον πληρούνται οι παρακάτω όροι:

 • Να υπάρχει η εγγύηση της αντιπροσωπείας και η απόδειξη αγοράς συσκευής.
 • Να μην έχουν αλλοιωθεί τα σταθερά στοιχεία της συσκευής ( Σειριακός αριθμός -SerialNo.)
 • Να μην εξαιρείται η βλάβη με βάση το έντυπο της εγγύησης του κατασκευαστή.

(7.9) Πολιτική Επιστροφών

Δίχως η ΕΤΑΙΡΕΙΑ να έχει ουδεμία συμμετοχή στην αγοραπωλησία, ουδεμία ευθύνη και υποχρέωση αποκατάστασης ζημίας, εντούτοις θέλοντας να αναδείξουμε τα οφέλη της χρήσης του διαδικτύου στις καθημερινές σας αγορές, κατωτέρω παραθέτουμε τους όρους και προϋποθέσεις επιστροφής ελαττωματικών ή μη προϊόντων.

(7.10.α) Επιστροφές Προϊόντων λόγω λάθους παράδοσης.

Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται άλλα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα ή λείπει ιδιότητα η οποία έχει προηγουμένως συνομολογηθεί μεταξύ Μέλους/πωλητή και Χρήστη/αγοραστή, ο αγοραστής επιστρέφει τα προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους στην επαγγελματική έδρα του εγγεγραμμένου μέλους/επιχείρησης/παραγωγού. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στον πωλητή καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης στον αγοραστή βαρύνουν το Μέλος, αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος από το Μέλος τρόπος επιστροφής.

(7.10.β)Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το είδος φέρει κατασκευαστικό ελάττωμα, εφόσον αυτό βεβαιωθεί από τον εξουσιοδοτημένο επισκευαστή που παρέχει την εγγύηση καλής λειτουργίας ισχύουν τα ακόλουθα:

 • Η εγγύηση παρέχεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα που αναγράφεται στα αναλυτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος. Μετά το πέρας της περιόδου αυτής ή επισκευή η αντικατάσταση των προϊόντων είναι δυνατή με επιπλέον χρέωση κατόπιν νέας συμφωνίας μέλους με τον χρήστη/αγοραστή.
 • Η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του. Αν πρόκειται για ελάττωμα που διαπιστώθηκε αργότερα από την παράδοση και η συσκευασία δεν υπάρχει ή επίσης αν η συσκευασία του προϊόντος παραλήφθηκε από τους διανομείς κατά την παράδοση του είδους δεν απαιτείται η συσκευασία του προϊόντος.
 • Η επιστροφή των προϊόντων θα πραγματοποιείται μέσω courier. Στις περιπτώσεις επιστροφής μέσω courier, o χρήστης/αγοραστής βαρύνεται με τα έξοδα της αποστολής προς το Μέλος/Επιχείρηση/Παραγωγό και το Μέλος βαρύνεται με τα έξοδα αποστολής του αντικατασταθέντος ή επισκευασμένου προϊόντος, εκτός αν υπάρχει μεταξύ τους άλλη συμφωνία.
 • Μετά την επιστροφή των προϊόντων γίνεται έλεγχος του ελαττώματος που αναφέρεται από τον αγοραστή και στην συνέχεια πρέπει το Μέλος να επικοινωνήσει μαζί του για ενημέρωσή του σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου.
 • Εφόσον διαπιστωθεί το ελάττωμα, πραγματοποιείται επισκευή, ή αντικατάσταση του προϊόντος, άλλως ακύρωση της συναλλαγής σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επισκευή του προϊόντος σε εύλογο χρόνο και δεν μπορεί να βρεθεί από το συμβαλλόμενο Μέλος/Επιχείρηση/Παραγωγό άλλο προϊόν αντίστοιχων ή καλύτερων χαρακτηριστικών ή αντίστοιχης αξίας για την αντικατάσταση. Σε περίπτωση ακύρωσης της συναλλαγής η επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του χρήστη/αγοραστή προς το Μέλος. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει και ουδεμία υποχρέωση αποζημίωσης φέρει σε περίπτωση πώλησης προϊόντων με ελάττωμα ή έλλειψη συνομολογηθείσας ιδιότητας των αγορασθέντων από τον Χρήστη προϊόντων. Αποκλειστικά υπόχρεος εκ της ανωτέρω αιτίας έναντι του αγοραστού είναι το Μέλος/πωλητής.
 • Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή, το Μέλος έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον Χρήστη/αγοραστή, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη του.

(7.10.γ) Επιστροφές προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση.

Η επιστροφή των προϊόντων τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση θα γίνεται αποδεκτή εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση αυτών στον πελάτη. Ταυτόχρονα, θα πρέπει το προϊόν να μην είναι κατεστραμμένο και να έχει όλα τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Δ.Α.Τ., Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του. Στις περιπτώσεις αυτές ισχύουν τα ακόλουθα:

 • Το προϊόν παραλαμβάνεται και ελέγχεται από το Μέλος για την διαπίστωση του αναφερόμενου από τον Χρήστη/Αγοραστή ελαττώματος.
 • Υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί αυτά από το Μέλος, θα γίνεται αντικατάσταση του είδους με όμοιο καινούριο, ή σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας με άλλο καινούργιο προϊόν αντίστοιχης ποιότητας και τιμής, άλλως σε περίπτωση που ο χρήστης/αγοραστής δεν επιθυμεί αντικατάσταση, θα πραγματοποιείται επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς στον πελάτη. Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του πελάτη προς το Μέλος/Επιχείρηση/Παραγωγό/Πωλητή. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει και ουδεμία υποχρέωση αποζημίωσης φέρει στην περίπτωση αυτή. Αποκλειστικά υπόχρεος εκ της ανωτέρω αιτίας έναντι του αγοραστού είναι το Μέλος/πωλητής.
 • Τα έξοδα αποστολής τόσο για την επιστροφή των προϊόντων στο Μέλος όσο και για την επαναπροώθηση στον Αγοραστή/Χρήστητου αντικατεστημένου προϊόντος βαρύνουν το Μέλος.
 • Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή, το Μέλος έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον αγοραστή/χρήστη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.
 • Στην περίπτωση των αγροτικών μηχανημάτων, ή άλλων μεγάλων και ογκωδών ηλεκτρικών ή μηχανικών συσκευών, απαιτείται να έχει προηγηθεί επίσκεψη του τεχνικού του εξουσιοδοτημένου συνεργείου της προμηθεύτριας εταιρείας και έγγραφη βεβαίωση περί της διάγνωσης της βλάβης της συσκευής, έτσι ώστε να θεωρηθεί ότι το προϊόν ήταν ελαττωματικό κατά την παράδοση (DOA).

(7.11.α) Επιστροφή μη ελαττωματικών προϊόντων - Δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης από τον Χρήστη/Αγοραστή.

Ο Αγοραστής/Χρήστης κατ’ εφαρμογή της 2011/83/ΕΕ Κοινοτικής Οδηγίας, έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση αγοράς με το Μέλος/Πωλητή μέσα σε χρονικό διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών (όταν πρόκειται τέτοια σύμβαση), ή από την παράδοση (όταν πρόκειται για προϊόντα) και μάλιστα όταν είναι πολλά προϊόντα στην ίδια παραγγελία από την παράδοση και του τελευταίου ενώ όταν υπάρχει υποχρέωση παράδοσης προϊόντων σε τακτά διαστήματα από την παράδοση του πρώτου. Η υπαναχώρηση γίνεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και χωρίς καμία επιβάρυνση και αν το είδος έχει ήδη παραδοθεί ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων που το συνοδεύουν και της συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο αγοραστής έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η εταιρία για την αποστολή του είδους σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους.
 • Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά και το Μέλος είναι υποχρεωμένο να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής δήλωσης υπαναχώρησης μόλις αυτή περιέλθει σε αυτό.
 • Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, το Μέλος υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε το πολύ μέσα σε 14 μέρες από την παραλαβή των προϊόντων.
 • Δεν επιστρέφονται τα έξοδα αποστολής.
 • Η επιστροφή των χρημάτων στον αγοραστή θα γίνεται με το ίδιο μέσο με το οποίο είχε γίνει η αρχική είσπραξη.
 • Ο Αγοραστής/Χρήστης ευθύνεται να αποζημιώσει το Μέλος αν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης. Η διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών θα πρέπει να γίνει με βάση την πληροφόρηση που παρέχεται πάνω στην εξωτερική συσκευασία κάθε προϊόντος, καθώς και τις συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η εταιρεία και πάντως χωρίς να ανοιχθεί η συσκευασία των προϊόντων και να τεθεί σε λειτουργία το αγαθό. Σε περίπτωση ανοίγματος της συσκευασίας ή και θέσης σε λειτουργία των προϊόντων η αξία τους αυτομάτως μειώνεται καθώς το προϊόν χαρακτηρίζεται ως μεταχειρισμένο και ο Αγοραστής οφείλει να αποζημιώσει το Μέλος για την μείωση της αξίας του προϊόντος. Η μείωση της αξίας από το άνοιγμα της συσκευασίας και επακόλουθα από τον χαρακτηρισμό του προϊόντος ως μεταχειρισμένου, εξετάζεται κατά περίπτωση και καθορίζεται από το Μέλος και συνήθως είναι της τάξης του 20%-30%. Το Μέλος δικαιούται να συμφωνήσει με τον Αγοραστή/Χρήστη την αποζημίωσή της ακόμα και με αμοιβαίο συμψηφισμό.
 • Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή, το Μέλος έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον Αγοραστή/Χρήστη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

(7.11.β) Εξαιρέσεις από την υπαναχώρηση.

Κατ' εξαίρεση, το δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης του Αγοραστή/Χρήστη από τη σύμβαση εξ αποστάσεως πωλήσεως με το Μέλος/Επιχείρηση/Παραγωγό δεν εφαρμόζεται και, ο αγοραστή/χρήστης δεν μπορεί να επιστρέψει αζημίως το αγορασθέν προϊόν, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(i) Στις περιπτώσεις των προϊόντων που έχουν κατασκευαστεί ειδικά για τον αγοραστή, με ειδικές προδιαγραφές ή απαιτήσεις του ή εν γένει προϊόντα εξατομικευμένα για τον αγοραστή, όπως θα έχει συμφωνηθεί μεταξύ τους (custom made προϊόντα).

(ii)Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα έχουν χρησιμοποιηθεί, καθώς η χρήση τους σαφώς εκφεύγει του πλαισίου της συνήθους εξέτασης του προϊόντος για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας του, όπως αυτή θα ελάμβανε χώρα σε ένα φυσικό κατάστημα, καθιστώντας το προϊόν μεταχειρισμένο.

(iii) Στις περιπτώσεις προϊόντων που δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή μόλις αποσφραγιστούν για λόγους υγείας ή υγιεινής και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση, όπως τα είδη προσωπικής φροντίδας, είδη κατανάλωσης, τρόφιμα κτλ.

(iv) στις συμβάσεις κατά τις οποίες ο Αγοραστής/Χρήστης έχει ζητήσει ειδικά επίσκεψη από το Μέλος ή τον προμηθευτή αυτού, με σκοπό να πραγματοποιήσει επείγουσες επιδιορθώσεις ή την εκτέλεση εργασιών συντήρησης. Εάν, στην περίπτωση τέτοιας επίσκεψης, το Μέλος ή ο προμηθευτής του παράσχει υπηρεσίες επιπλέον εκείνων που ζητήθηκαν συγκεκριμένα από τον αγοραστή/χρήστη ή αγαθά πέρα από τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν υποχρεωτικά κατά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης ή κατά τις επιδιορθώσεις, το δικαίωμα υπαναχώρησης εφαρμόζεται στις εν λόγω πρόσθετες υπηρεσίες ή αγαθά.

Επισημαίνεται ότι ο κίνδυνος απώλειας, βλάβης ή καταστροφής του προϊόντος παραμένει στον Αγοραστή/Χρήστη μέχρι την παραλαβή του προϊόντος από το Μέλος.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση έχει έναντι του Αγοραστή/ «Χρήστη» καθώς και έναντι του εγγεγραμμένου στον ιστότοπο «Μέλους», που απορρέει από την τυχόν δήλωση υπαναχώρησης του αγοραστή/«χρήστη», δοθέντος ότι αφορά αποκλειστικά την μεταξύ Μέλους και Χρήστη σύμβαση πώλησης εξ αποστάσεως.

Εντούτοις θέλοντας να αναδείξουμε τα οφέλη της χρήσης του διαδικτύου στις καθημερινές σας αγορές, για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης παρέχεται στον Χρήστη/Αγοραστή το ειδικό έντυπο επιστροφής, το οποίο μπορεί να συμπληρώσει και να αποστείλει στο συναλλασσόμενο με αυτόν Μέλος. Παρακαλώ συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας για να ζητήσετε την Έγκριση Επιστροφής Προϊόντος/ων την οποία θα βρείτε εδώ.

(7.12) Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης των συναλλαγών πώλησης εξ αποστάσεως που έχουν συναφθεί αποκλειστικά μεταξύ Μέλους και Χρήστη χάριν της εφαρμογής του ιστότοπου της της Εταιρείας μας καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το εγχώριο και κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος.

Σε περίπτωση αντιδικίας μεταξύ Μέλους και Χρήστη από την μεταξύ τους σύμβαση πώλησης εξ αποστάσεως είναι αποκλειστικά το δίκαιο της χώρας όπου συνήφθη η σύμβαση πώλησης. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Για την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς μπορείτε να απευθυνθείτε στους αρμόδιους φορείς εξωδικαστικής διευθέτησης καταναλωτικών διαφορών, στις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού καταναλωτικών διαφορών.

Επίσης, μπορείτε να απευθύνεστε στον Ευρωπαϊκό Φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, στην σχετική πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (Online Dispute Resolution - ODR) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: http://ec.europa.eu/consumers/odr .

Η προστασία που επιφυλάσσουν οι διατάξεις του νόμου περί συμβάσεων συναπτομένων από απόσταση, όπως και οι παρόντες όροι, υπογραμμίζεται, ότι εφαρμόζεται στις συναλλαγές μόνο με φυσικά πρόσωπα, τα οποία συναλλάσσονται για λόγους, που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, βιοτεχνική, επιχειρηματική ή ελευθέρια επαγγελματική τους δραστηριότητα. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι συναλλαγές διέπονται από έτερες εθνικές, διεθνείς και κοινοτικές διατάξεις οι οποίες και τυγχάνουν εφαρμογής και υποχρεώνουν τους συμβαλλόμενους Πωλητές και Αγοραστές σε συμμόρφωση.

8. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία με την επωνυμία «FUTAGRO Ltd» που εδρεύει στην Βουλγαρία, στην πόλη Μπλαγκόεβγκραντ (Blagoevgrad) (οδός Μαλέσεβο 15 (15 Maleshevo street)) με Α.Φ.Μ.: 3077043410., Δ.Ο.Υ. Μπλαγκόεβγκραντ (Blagoevgrad), ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα, εφεξής καλούμενη η «Εταιρία», στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 που τίθεται σε ισχύ από την 25/05/2018, στο εξής ο «ΓΚΠΔ», όπως εκάστοτε ισχύει, σας παρέχει με το παρόν την ακόλουθη ενημέρωση για την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά σας ως υποκειμένου της επεξεργασίας. Ο νέος Κανονισμός αντικαθιστά το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο και καταργεί πλήρως από την εφαρμογή του το Ν.2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Από την παραπάνω ημερομηνία κάθε αναφορά και παραπομπή στις διατάξεις του Ν. 2472/1997, νοείται ότι αναφέρεται στις διατάξεις του νέου «ΓΚΠΔ».

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά την διαχείριση των προσωπικών δεδομένων τα οποία αφορούν στα εγγεγραμμένα ως «ΜΕΛΗ» και ως «ΧΡΗΣΤΕΣ» άτομα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον ιστότοπό της, έχει συμμορφωθεί πλήρως με το νέο κανονισμό της Ευρωπαϊκής ένωσης GDPR (EU General Data Protection Regulation), 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με όρους όπως:

 • Προσεκτική συγκέντρωση και ασφαλής αποθήκευση προσωπικών δεδομένων.
 • Καμία επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων χωρίς συγκατάθεση
 • Κωδικοποίηση αυτών για αποφυγή αναγνώρισης ταυτότητας (profiling)
 • Αποφυγή συσχετισμού βάσεων δεδομένων (linked data)
 • Δυνατότητα διαγραφής ή εξαγωγής και παράδοσης των δεδομένων κατ’ απαίτηση.
 • Εφαρμογής της αρχής «τόσα δεδομένα όσα είναι απαραίτητα»
 • Διασφάλιση συμμόρφωσης στον Κανονισμό και από τις συνεργαζόμενες εταιρείες που διαχειρίζονται τα προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της.

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οι επισυναπτόμενοι σε αυτήν Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας περιγράφουν τη μέθοδο συλλογής δεδομένων από τον ιστότοπο, τη χρήση αυτών των δεδομένων από εμάς και τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως της παρούσας ιστοσελίδας. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία εσείς μας παρέχετε κατά τη διάρκεια των παραγγελιών σας στην παρούσα ιστοσελίδα.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ λαμβάνει προαιρετικά προσωπικά στοιχεία μόνο από τα εγγεγραμμένα μέλη και χρήστες αυτής, τα οποία δίδονται με την συγκατάθεσή τους (π.χ. πλήρες ονοματεπώνυμο, διεύθυνση αποστολής προϊόντων, αριθμός τηλεφώνου). Απαραίτητα όμως κάθε εγγεγραμμένο μέλος και εγγεγραμμένος χρήστης πρέπει να διαθέτει ηλεκτρονική διεύθυνση σε ισχύ καθώς και έναν κωδικό πρόσβασης τον οποίον γνωρίζει αποκλειστικά το μέλος και μπορεί να τον αλλάξει οποτεδήποτε.

Τα μέλη έχουν την δυνατότητα οποτεδήποτε να επανεξετάσουν και να αλλάξουν τις προσωπικές πληροφορίες από τον λογαριασμό τους καθώς και να μην συμπληρώσουν τα προαιρετικά πεδία πληροφόρησης.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα χρησιμοποιεί τις παραπάνω πληροφορίες με σκοπό αφενός την βελτίωση των υπηρεσιών της και αφετέρου την επικοινωνία με τα εγγεγραμμένα «Μέλη» και «χρήστες».

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν έχει το δικαίωμα να πωλήσει ή/και να αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους χωρίς την ρητή συγκατάθεση των εγγεγραμμένων «ΜΕΛΩΝ» και «ΧΡΗΣΤΩΝ».

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει γνωστοποιήσει, σύμφωνα με το νόμο, στις αρμόδιες Αρχές Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα την επεξεργασία των απλών προσωπικών δεδομένων που υποβάλλουν με τη συγκατάθεσή τους τα εγγεγραμμένα «ΜΕΛΗ» και «ΧΡΗΣΤΕΣ».

Σε καμία περίπτωση με την παρούσα δεν καλύπτεται η σχέση μεταξύ των επισκεπτών/χρηστών/μελών από την ιστοσελίδα και οιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο/ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν επεξεργάζεται δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα όπως δεδομένα που σχετίζονται με τη φυλετική ή εθνοτική σας καταγωγή, τα πολιτικά σας φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές σας πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σας σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα με σκοπό την ταυτοποίηση σας ως υποκείμενο της επεξεργασίας καθώς και δεδομένα υγείας ή δεδομένα που αφορούν την σεξουαλική σας ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό σας εκτός εάν: α) έχετε δώσει ρητά τη συγκατάθεσή σας προς τούτο για συγκεκριμένο σκοπό, β) τα δεδομένα αυτά έχουν γνωστοποιηθεί στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ από εσάς ή τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο πλαίσιο τεκμηρίωσης και διαφύλαξης των εννόμων συμφερόντων σας ή/και της Εταιρείας ως υπευθύνου επεξεργασίας (π.χ. ενημέρωση για θέση του υποκειμένου σε δικαστική συμπαράσταση), γ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών σας συμφερόντων ή άλλου φυσικού προσώπου, δ) τα δεδομένα έχουν προδήλως δημοσιοποιηθεί εσάς, ε) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη τόσο των δικών σας νομικών αξιώσεων όσο και της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ως υπευθύνου επεξεργασίας (π.χ. αδυναμία ικανότητας προς δικαιοπραξία), στ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους ουσιαστικού δημοσίου συμφέροντος (διερεύνηση ποινικά διωκόμενης πράξης στο πλαίσιο του νόμου για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας). Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει λάβει σε κάθε περίπτωση όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφαλή τήρηση και επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα που ανήκουν στις παραπάνω ειδικές κατηγορίες. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ανηλίκων εκτελείται με την προϋπόθεση της προηγούμενης συγκατάθεσης των γονέων ή των ασκούντων τη γονική μέριμνα αυτών, εκτός αν άλλως ορίζεται από το νόμο. Για τους σκοπούς της παρούσας, ανήλικα θεωρούνται τα άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ συλλέγει προσωπικά δεδομένα στην ιστοσελίδα:
1. Όταν ο επισκέπτης χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες του.

2. Όταν η Επιχείρηση/Παραγωγός/Πωλητής εγγράφεται στις υπηρεσίες του.

3. Όταν χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του.

4. Όταν χρησιμοποιεί τις σελίδες του www.futagro.com και εισέρχεται στα διαφημιστικά (ή πάσης συναφούς υφής) προγράμματα.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για την περίπτωση που το «ΜΕΛΟΣ» ή «ΧΡΗΣΤΗΣ» συνδεθεί με την παρούσα ιστοσελίδα μέσω μιας εξωτερικής εφαρμογής, και κατά συνέπεια η ΕΤΑΙΡΕΙΑ λάβει προσωπικά στοιχεία από εκεί.

Τα «ΜΕΛΗ» καθώς και οι εγγεγραμμένοι «ΧΡΗΣΤΕΣ» αποδέχονται και συναινούν όπως η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, υπό τους όρους των κειμένων διατάξεων καθώς και της σχετικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Οδηγίες 95/46/ΕΚ, 97/66/ΕΚ, 2016/679 ΕΕ) θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα του, τα οποία θα περιέρχονται σε γνώση αυτής (της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ) από την επίσκεψη του χρήστη στην ιστοσελίδα με σκοπό :

(α) την εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων των επιμέρους υπηρεσιών, που παρέχει η ιστοσελίδα στους χρήστες/επισκέπτες του.

(β) την εν γένει ενημέρωση του χρήστη

(γ) την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων του χρήστη σε σχέση με τις υπηρεσίες που διατίθενται από και μέσω της συγκεκριμένης ιστοσελίδας.

(δ) την ενημέρωση του χρήστη σχετικά με νέες προσφορές, υπηρεσίες, προϊόντα με την οποιαδήποτε χρήση μέσου επικοινωνίας όπως Newsletter, SMS, Social Media, Ηλεκτρονική Επικοινωνία(Viber/WhatsApp κ.α), Τηλεφωνική Επικοινωνία κ.λ.π.

(ε) την εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας.

(στ) κάθε συναφή με τα ως άνω ενέργεια.

Διόρθωση, Τροποποίηση ή Διαγραφή Πληροφοριών

Ο ιστότοπος επιτρέπει σε όλους τους χρήστες του να διορθώνουν, αλλάζουν, συμπληρώνουν ή να διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν προσκομιστεί σε αυτόν. Εάν επιλέξετε να διαγράψετε μια πληροφορία, ο ιστότοπος και η διαχειρίστρια αυτού ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα ενεργήσει έτσι ώστε να διαγραφεί αυτή η πληροφορία από τα αρχεία του άμεσα. Για τη προστασία και την ασφάλεια των χρηστών ο ιστότοπος θα προσπαθήσει να βεβαιωθεί ότι το πρόσωπο που κάνει τις αλλαγές είναι όντως το ίδιο πρόσωπο με το χρήστη. Για να έχετε πρόσβαση, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, για να αναφέρετε προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή για να κάνετε οποιοδήποτε ερώτημα επικοινωνήστε με τον ιστότοπο www.futagro.com μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση μας. Η αλλαγή ή η διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να γίνει επίσης μέσω του σελίδας εγγραφής του ιστότοπου. Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι θα κάνουμε ότι είναι δυνατό προκειμένου να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά η προστασία τους κωδικού πρόσβασης σας στην ιστοσελίδα μας εξαρτάται και από εσάς.

Ως υποκείμενο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων διατηρείτε τα ακόλουθα δικαιώματα: Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και εφόσον αυτά υφίστανται επεξεργασίας από την εταιρία, ως υπεύθυνη επεξεργασίας, τους σκοπούς αυτής, τις κατηγορίες των δεδομένων και τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών αυτών (άρθρο 15 ΓΚΠΔ). Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων καθώς και συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων (άρθρο 16 ΓΚΠΔ). Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και των νομίμων δικαιωμάτων της Εταιρείας για τη διακράτησή τους με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις (άρθρο 17 ΓΚΠΔ). Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον, είτε αμφισβητείται η ακρίβεια αυτών, είτε η επεξεργασία είναι παράνομη, είτε εξέλειπε ο σκοπός της επεξεργασίας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχει νόμιμος λόγος για τη διακράτησή τους (άρθρο 18 ΓΚΠΔ). Δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σας και διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα. Η ικανοποίηση του εν λόγω δικαιώματος τελεί υπό την επιφύλαξη των νομίμων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρείας για τη διακράτηση των δεδομένων και την εκπλήρωση καθήκοντός της προς το δημόσιο συμφέρον (άρθρο 20 ΓΚΠΔ). Δικαίωμα εναντίωσης για λόγους που αφορούν στην ιδιαίτερη κατάστασή σας στην περίπτωση που τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα υφίστανται επεξεργασία για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία ή τρίτο μέρος. Κάθε αίτημά σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και την άσκηση των δικαιωμάτων σας πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς: «FUTAGRO, Γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO)» και να αποστέλλεται είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@futagro.com Τα πλήρη στοιχεία του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) βρίσκονται αναρτημένα στην ηλεκτρονική σελίδα της Εταιρείας, στην ενότητα Ενημέρωση Πελατών> Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ). Άρνηση της Εταιρείας ή αναιτιολόγητη καθυστέρηση ως προς την ικανοποίηση των αιτημάτων σας κατά την άσκηση των δικαιωμάτων σας, σας παρέχει το δικαίωμα να προσφύγετε στην καθ’ ύλην αρμόδια εποπτική αρχή Αρχή για την εφαρμογή ΓΚΠΔ, Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Σε κάθε περίπτωση διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή εφόσον θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα γίνεται κατά παράβαση της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. Θα διατηρήσουμε και θα επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω για όσο διάστημα είστε εγγεγραμμένα μέλη/χρήστες στον ιστότοπο και μέχρι πέντε έτη μετά την αποχώρησή σας, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση μη ένταξής σας ως εγγεγραμμένο μέλος, θα διατηρήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας μέχρι και για δύο έτη, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης.

Ασφάλεια συναλλαγών

Ο ιστότοπος δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους εγγεγραμμένους ή μη χρήστες της ιστοσελίδας του. Έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν την κίνηση των δεδομένων κατά τη μεταφορά τους από το μέσο σύνδεσης στον ιστότοπο του «Χρήστη»/ «Μέλους» μέχρι τον Server όπου φιλοξενούνται τα προσωπικά δεδομένα. Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη. Η σύνδεσή σας σε αυτό είναι ασφαλής διότι χρησιμοποιεί τεχνολογία SSL (Secure Socket Layer). Η τεχνολογία SSL στηρίζεται σε ένα κωδικό κλειδί για κρυπτογράφηση των δεδομένων πριν αποσταλούν μέσω της (SSL) σύνδεσης. Ο έλεγχος ασφαλείας μεταξύ των δεδομένων και του Server γίνεται με βάση το μοναδικό κωδικό κλειδί διασφαλίζοντας στο ακέραιο την επικοινωνία. Οι φυλλομετρητές (browsers) Netscape Navigator, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari υποστηρίζουν το πρωτόκολλο SSL και προτείνεται η χρήση τους για την σύνδεση στην ιστοσελίδα του futagro.com

COOKIES

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ δύναται – και το εγγεγραμμένο «ΜΕΛΟΣ» και ο εγγεγραμμένος «ΧΡΗΣΤΗ» καθώς και ο απλός χρήστης/επισκέπτης το αποδέχεται – στην ιστοσελίδα να μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση από τον επισκέπτη/χρήστη/μέλος ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή του εκάστοτε χρήστη κατά την πλοήγησή του στην ιστοσελίδα. Συνήθως περιγράφουν στοιχεία του επισκέπτη/χρήστη, όπως όνομα (user name) και συνθηματικό αναγνώρισης χρήστη (token) με σκοπό, κατά την επίσκεψή του ξανά στην ιστοσελίδα, να μην είναι αναγκαία η υποβολή των ανωτέρω δεδομένων για την είσοδο και πλοήγηση αυτού (του χρήστη) στην ιστοσελίδα. Αν θέλετε διακόπτετε τη λειτουργία των cookies του browser σας, ώστε είτε να διακόψετε τη ροή νέων cookies, είτε να ενημερώνεστε όταν λαμβάνετε ένα νέο cookie, είτε να απενεργοποιήσετε τα υφιστάμενα cookies. Εάν απορρίψετε τα cookies της παρούσας ιστοσελίδας, μπορείτε να εξακολουθήσετε να την χρησιμοποιείτε. Σε αυτή την περίπτωση, ενδεχομένως να περιορίζεται η χρήση μερικών από τα χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας, ή ενδέχεται να μην μπορείτε να κάνετε χρήση πλήρως όλων των δυνατοτήτων του δικτυακού μας τόπου. Ορισμένοι από τους συνεργαζόμενους με εμάς ή ορισμένες από τις λοιπές ιστοσελίδες, που συνδέονται με την ιστοσελίδα μας ενδεχομένως να χρησιμοποιούν cookies, στα οποία όμως δεν έχουμε καμία πρόσβαση ή έλεγχο και ως εκ τούτου δεν φέρουμε καμία ευθύνη για και από τη χρήση τους.

Περιοδικές Αλλαγές

Συνεχώς η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει τον ιστότοπο, και τις σχετικές με αυτόν υπηρεσίες, δι’ ον λόγο και θα ανανεώνει και τη παρούσα πολιτική. Σας συστήνουμε να διαβάζετε τη διαδικασία αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του εγγεγραμμένου «ΜΕΛΟΥΣ» και εγγεγραμμένου «ΧΡΗΣΤΗ» της παρούσας ιστοσελίδας υπόκειται στους παρόντες όρους χρήσης και στις σχετικές διατάξεις του εγχώριου δικαίου, καθώς και της σχετικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική αλλαγή στην νομοθετική ρύθμιση των προσωπικών δεδομένων, θα έχει αυτομάτως και άνευ ετέρου εφαρμογή στην διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των «μελών» και «χρηστών» του παρόντος δικτυακού τόπου. Τα προσωπικά στοιχεία των απάντων των εγγεγραμμένων μερών (μελών και χρηστών) δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους, με εξαίρεση όπου προβλέπεται από τον Νόμο και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές, και τηρουμένης πάντα της προβλεπόμενης από τον νόμο διαδικασίας.

Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα αποδέχεσθε και συναινείτε με τη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και με τους όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής.